มิ.ย.
09

Title: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์
Location: โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
Description: ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ในวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556 ณ.โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยการเจริญพันธุ์อำเภอละ 2 คนเข้าร่วมประชุม
Start Date: 2013-07-15
Start Time: 08:30
End Date: 2013-07-17
End Time: 16:30

มิ.ย.
09

Title: การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
Location: ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Description: สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดน่านขอเชิญสาธารณสุขอำเภอและและผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในวันที่ 5 กรกฏาคม 2556ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-05
End Time: 16:30

มิ.ย.
09

Title: การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
Location: สสอ.นาหมื่น
Description: ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จะออกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อำเภอนาหมื่นในวันที่ 8 กรกฏาคม 2556
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-08
End Time: 16:30

มิ.ย.
09

Title: การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
Location: ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เชิญสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2556 โดยผู้นิเทศเขตพื้นที่เครือข่ายบริกรที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน ในโอกาสการตรวจราชการฯ จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556
Start Time: 08:30
Date: 2013-06-28
End Time: 16:30

มิ.ย.
09

Title: การประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
Location: บ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
Description: อำเภอนาหมื่นส่งบ้านป่าเป้าเข้ารับการคัดเลือกประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด คณะกรรมการจะมาดำเนินการประกวดในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ.ที่ทำการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
Start Time: 09:30
Date: 2013-06-11
End Time: 12:00

มิ.ย.
05

แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา
1.แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม

พ.ค.
29

Title: ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
Location: โรงพยาบาลน่าน
Description: ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว โรงพยาบาลน่าน เชิญกลุ่มเป้าหมาย
1 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพๆ 2 คน ( อปท.1 คน / สถานบริการสาธารณสุข 1 คน )
2 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพในสาธารณสุขอำเภอ 1 คน
Start Time: 08:30
Date: 2013-05-30
End Time: 16:30

พ.ค.
29

Title: ประชุมปฎิบัติการ การดำเนินการจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและลดความแออัดโดยใช้ ปิงปองจาจรชีวิต 7 สี
Location: ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Description: ประชุมปฎิบัติการ การดำเนินการจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและลดความแออัดโดยใช้ ปิงปองจาจรชีวิต 7 สี และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรมเบาหวานระดับอำเภอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เชิญผู้รับผิดชอบงานในทีม NCD board ในระดับอำเภอ / รพ.สต.เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นางนันทวรรณ ธุปะละ
2. นางนุชจีรา ปัญญาแก้ว
3. นายถนัด ทองเบี้ย

Start Time: 08:30
Date: 2013-05-31
End Time: 16:30

พ.ค.
29

Title: ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกอดบุหรี่
Location: โรงพยาบาลน่าน
Description: ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกอดบุหรี่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ.ห้องประชุม1ตึกอำนวยการหลังเก่าโรงพยาบาลน่าน
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลินิกอดบุหรื่ของ รพ.สต.รายชื่อ ดังนี้ เข้าร่วมประชุม
1. นางนุชจีรา สุทธิ
2.นางศิรินาวิน มะราช
3.นางจามจุรี เข็มทอง
4. นายถนัด ทองเบี้ย
5.นายคงเดช วัฒนชัยประเสริฐ

Start Time: 08:30
Date: 2013-06-18
End Time: 16:30

พ.ค.
03

การประชุมวิชาการเสนอโครงร่างงานวิชาการและการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ของเจ้าหน้าที่ รพสต. และ สสช. ในสังกัด สสอ.นาหมื่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ..ตามนโยบายของท่านสาธารณสุขอำเภอ 1 คน 1 ผลงานวิชาการ ..โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมเสนอโครงร่างงานวิชาการจำนวน 14 เรื่อง วิพากษ์และให้ข้อแนะนำโดยคุณนิศานาถ สารเถื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.นาหมื่น และคุณนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุข จาก สสอ.นาหมื่น  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta