พ.ย.
16

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ร่วมงานประเพณียี่เป็ง เทศน์มหาชาติ และกฐิน ที่วัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น …มีการแสดงทางประเพณีและวัฒนธรรมของเยาวชนและประชาชนจากคณะศรัทธาวัดต่างๆ ในอำเภอนาหมื่น และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพโดยการเลิกดื่มสุราและเลิกสูบบุหรี่ถาวร จำนวน 25 คน และบุคคลต้นแบบด้านการงดสูบบุหรี่และงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาในปี 2556 จำนวน 28 คน โดยมีนายอำเภอนาหมื่น นายศรีสุรินทร์ จำปา เป็นประธานในงานและเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ
19

IMG_9239

IMG_9264

IMG_9267

IMG_9287

IMG_9290

IMG_9356

1

พ.ย.
14

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต : จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ (Evidence Based in Mental Health Care : From Knowledge to Practice)” ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว …. สนใจทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นเสนอขออนุมัติจากท่านสาธารณสุขอำเภอได้นะครับ

พ.ย.
12

Title: 29 พย. 56 รับเสด็จองค์ประธานมูลนิธิชมรม To Be Number One
Location: โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
Description: 1.สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
2.นายวรปรัชญ์ ตาละ
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-29
End Time: 18:00

พ.ย.
12

Title: 26 พย. 56 ประชุมจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงและงบค่าเสื่อม ปี 2557
Location: ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น
Description: 1.นายชวลิต รวมศิลป์
2.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง และ สสช.น้ำเลา
3.เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยบริการ
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-26
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 20 พย. 56 คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
Location: ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น
Description: คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายทุกคน
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-20
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 15 พย. 56 ประชุมวิชาการงานวันเบาหวานโลก
Location: ห้องประชุมตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: 1.นางนันทวรรณ ธุปะละ
2.นางนุชจีรา สุทธิ
3.นางศิรินาวิน มะราช
4.นส.จามจุรี ทิพย์ลุ้ย
5.นายถนัด ทองเบี้ย
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-15
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 14 พย. 56 หน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
Location: บ้านน้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี
Description: 1.นายชวลิต รวมศิลป์
2.นายถนัด ทองเบี้ย
Start Time: 16:00
Date: 2013-11-14
End Time: 22:00

พ.ย.
12

Title: 21 พย. 56 ประชุมจัดทำแผนสวดมนต์ข้ามปีงดเหล้าบุหรี่เพื่อพ่อ
Location: ห้องประชุม สสจ.น่าน
Description: กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1 นายสมคิด ปวนยา ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอนาหมื่น
2 นางกุหลาบ รัตนะ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว
3 นายวิทยา สิริมาวรวุฒิ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น
4 นายบรรเจิด ติ๊บตุ้ย วัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น
5 นส.ศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว ผอ.รพสต.บ้านหลักหมื่น
6 นายสวงค์ เรือนศรี ประธาน อสม.ตำบลปิงหลวง
14.7 นายวรปรัชญ์ ตาละ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.นาหมื่น

Start Time: 13:00
Date: 2013-11-21
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 13 พย. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)
Location: ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน
Description: ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
5.1 ผอ.โรงพยาบาลนาหมื่น
5.2 สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
5.3 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.นาหมื่น
5.4 หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.นาหมื่น
5.5 นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอผู้รับผิดชอบงาน ODOP สสอ.นาหมื่น
5.6 ผู้รับผิดชอบงาน ODOP รพ.นาหมื่น
5.7 ผอ.รพสต.พื้นที่เป้าหมาย ODOP จำนวน 4 แห่ง (หลักหมื่น/นาทะนุง/ปิงหลวง/เมืองลี/น้ำเลา)

Start Time: 08:30
Date: 2013-11-13
End Time: 16:30

ต.ค.
04

Title: พิธีวันปิยะมหาราชรำลึก
Location: ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น
Description: เจ้าหน้าที่ทุกคน
Start Time: 08:30
Date: 2013-10-23
End Time: 12:00  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta