ก.ค.
14

Title: ประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6
Location: ณ.ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Description: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ.ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
– แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประชุมดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นายนนทชา มานะวิสาร
2 นายถนัด ทองเบี้ย
3 นางนุชจีรา สุทธิ
4 นางจามจุรี เข็มทอง
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-18
End Time: 17:00

ก.ค.
14

Title: ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน
Location: ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: สสจ น่าน ขอเชิญ สสอ.ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน เวลา 09.00 – 16.00 น.
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-25
End Time: 16:00

ก.ค.
01

Title: ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเดือน
Location: ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-03
End Time: 16:30

ก.ค.
01

Title: ประชุมการพัฒนาคุณภาพบริการห้องปฏิบัติการชันสูตร
Location: ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน
Description: ประชุมการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการห้องปฏิบัติการชันสูตร และสรุปผลการตรวจสอบความสามารถทางห้องปฏิบัติการของ รพสต. ครั้งที่ 1/2556 ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นางศิรินาวิน มะราช รพสต.นาทะนุง
2. นางนุชจีรา สุทธิ รพสต.หลักหมื่น
3. นางจามจุรี เข็มทอง รพสต.ปิงหลวง
4. นางสาวอนงค์นาถ ทากัน รพสต.เมืองลี
5. นายคงเดช วัฒนชัยประเสริฐ สสช.น้ำเลา

Start Time: 08:30
Date: 2013-07-05
End Time: 16:30

มิ.ย.
20

Title: ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Location: สสช.น้ำเลา
Description: ภาคเช้า
Start Time: 09:00
Date: 2013-06-28
End Time: 12:00

มิ.ย.
20

Title: ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Location: รพสต.ทุกแห่ง ในอำเภอนาหมื่น
Description: วันที่ 24 มิย. 56 ภาคเช้า รพสต.นาทะนุง ภาคบ่าย รพสต.บ้านหลักหมื่น
วันที่ 25 มิย. 56 ภาคเช้า รพสต.เมืองลี ภาคบ่าย รพสต.ปิงหลวง
Start Date: 2013-06-24
Start Time: 09:00
End Date: 2013-06-25
End Time: 16:00

มิ.ย.
20

Title: ร่วมพิธีมอบประกาศวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษารายวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน
Location: ห้องประชุมทิวลิป 1 โรงแรมน่านคีรีธารา
Description: 1. นายวิทยา ตาละ
2. นางนันทวรรณ ธุปะละ
3. นายชวลิต รวมศิลป์
4. นางสาวศรีเรือน สารเถื่อแก้ว
5. นายนนทชา มานะวิสาร
6. อาจารย์ผู้สอน วชช.น่าน ศูนย์นาหมื่น และ นักศึกษา วชช.น่าน ศูนย์นาหมื่นทุกคน
Start Time: 08:30
Date: 2013-06-28
End Time: 15:00

มิ.ย.
12

Title: ประชุมวิชาการ R2R สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปี 2556
Location: โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
Description: 1. นนทชา มานะวิสาร
2. วิทยา ตาละ
3. ศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว
4. กมลชนก ขันใจ
5. คงเดช วัฒนชัยประเสริฐ
6. รุ่งกิจ ปิยศทิพย์
7. นฤมล ธุปะละ
8. รัตนาภรณ์ ขันกา
9. อนงค์นาถ ทากัน
Start Time: 08:30
Date: 2013-06-14
End Time: 16:30

มิ.ย.
09

รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556 สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้เป็นข้อมูลในวาระการติดตามในการประชุมครั้งต่อไปครับ

มิ.ย.
09

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยด้านสุขภาพและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์แนบ(ด้านล่าง)ครับ… ผู้สนใจสมัคร ขอให้ทำบันทึกเสนอขออนุมัติจากสาธารณสุขอำเภอได้ครับ
820-2556 เชิญอบรมวิจัย นวก.  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta