ต.ค.
28

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานของ จนท.สาธารณสุข 1 คน 1 ผลงาน ประจำปี 2554 ผลการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการผู้วิพากษณ์และผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้ผลงานดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการความรู้เพื่อป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืช ของนายนนทชา  มานะวิสาร

2.รางวัลดีเด่น 2 เรื่อง คือ เรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืชของเกษตรกร ของนางสาวศรีเรือน  สารเถื่อนแก้ว และ เรื่อง การศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ของนางนันทวรรณ  ธุปะละ

3.รางวัลดาวรุ่ง เรื่องสติ๊กเกอร์สีเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต รพ.สต.นาทะนุง  ของนางศิรินาวิน  มะราช

ต.ค.
28

                     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ทีมงาน รพ.สต.นาทะนุง นำโดยนายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางอิศราภรณ์ อินต๊ะพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านน้ำกึ๋น ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสให้แก่เกษตรกร ที่บ้านน้ำกึ๋น หมูที่ 10 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการเจาะเลือดของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง รองลองมาคือระดับไม่ปลอดภัย..เป็นโจทย์ที่ต้องแสวงหาแนวร่วมในการส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันอันตรายและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่กันต่อไป…

 

ต.ค.
27

การประชุมนำเสนอผลงานการวิจัย  ผลงานวิชาการ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปี 2554 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2554

ต.ค.
26

              

 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด สสอ.นาหมื่น เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ปี 2554  ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

 

ต.ค.
21

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นทุกท่าน ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 27-28 ต.ค.54 ณ ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น

ต.ค.
19

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีหนังสือแจ้งเรื่องการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 รายละเอียด Download ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/001.jpg 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/002.jpg

 

ต.ค.
19

                  นายอำเภอนาหมื่น/สาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต.นาทะนุง/อสม.และส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) บ้านห้วยนาย หมู่ 9 ต.นาทะนุง วันที่ 19 ต.ค 54 (กิจกรรมงานสาธารณสุข /ชั่งน้ำหนัก /วัดความดัน /เจาะหาสารเคมีในเลือดประชาชน /แจกมุ้งสำเร็จแก่ประชาชนและมอบยาสามัญประจำบ้าน )

ต.ค.
19

                  หนังสือ สสจ.น่าน แจ้งหลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินการกรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ ลงวันที่ 17 ต.ค.54 งานประกันสุขภาพ Download เอกสารได้ที่

http://edoc.sasuknamuen.net/download/54.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta