พ.ย.
11

เนื่องจากมีสมาชิก ฌกส.สสจ.น่านบางส่วนยังมีความเข้าใจในข้อบังคับฯ คลาดเคลื่อนและไม่ทราบสถานะของตนเองว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ มีสิทธิอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของกองทุนฯเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกฯ ทุกท่าน จึงขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ตรวจสอบและยืนยันสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ดังนี้
1.ให้สมาชิกตามรายชื่อ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)ตรวจสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล ของตนเองหากไม่ถูกต้องให้แก้ไขพร้อมทั้งแนบหลักฐาน
2.ให้สมาชิกตามรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)ตรวจสอบว่าตนเองมีหนังสือสำคัญการเป็นชื่อสมาชิกหรือไม่มีให้แจ้งความเอกสารหาย แล้วส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กองทุนฯ เพื่อดำเนินการ ออก-ใบแทน-หนังสือสำคัญให้ใหม่
2.1 สำเนาใบแจ้งความ จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.หากคนใดที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ไม่มีรายชื่อตามที่แจ้งให้แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิก
4.เจ้าหน้าที่คนใดที่ไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่มีรายชื่อหักเงินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ฯ ตามที่แจ้งมาให้แจ้งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขทราบ
ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ สสจ.น่านทราบต่อไป download ได้ที่
http://edoc.sasuknamuen.net/download/1817-2554.pdf

พ.ย.
09

     ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1  แห่ง ที่สถานีอนามัยตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 -17 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดของประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารสอบราคาการจ้างก่อสร้างดังกล่าว Download ได้จาก 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/141-2554.pdf

พ.ย.
08

พ.ย.
08

ขอเชิญเ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่าบริการปฐมภูมิ..คุณค่า ความหมายสู่มาตรฐาน PCA” ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
2.นางสาวศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว
3.นายนนทชา มานะวิสาร
4.นางสาวนฤมล ธุปะละ
5.นายถนัด ทองเบี้ย

ดังรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

http://edoc.sasuknamuen.net/download/.139-54.pdf

พ.ย.
07

                              ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นได้จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 3  พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ทุกสถานบริการสามารถ Download รายงานการประชุมได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/meeting11-54.doc หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกรูณาแจ้งที่คุณศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์ นะครับ

พ.ย.
03

3 พฤศจิกายน 2554 นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ครูและนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม จัดทำ EM Ball เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์น้ำท่วมทางจังหวัดภาคกลาง EM Ball มีวิธีใช้โดยการใส่ลงไปในน้ำเน่าเสีย ซึ่งจุลินทรีย์ใน EM Ball จะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำเสียมีสภาพที่ดีขึ้น….

พ.ย.
03

ต.ค.
31

    ขอเชิญพยาบาลทุกท่านที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว เข้าไปสมัครและสามารถDowlnload เอกสารได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/nurse.pdf

ต.ค.
30

วิทยากรยิ้มแย้มแจ่มใส

ต.ค.
29

                    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายธนพงษ์ เขื่อนธนะ ผอ.รพสต.เชียงคาน และนายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงกลาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนกว่า 40 คน จาก รพสต.เชียงคาน และ รพสต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานด้านอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาหวาย โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านพระครูวิเศษนันทศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนาหวาย และท่านพระครูสุปุญญานันท์ นักวิจัยด้านวัฒนธรรมของอำเภอนาหมื่น และได้มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสารวัตรอาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนบ้านนาหวาย โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ นายสุบรรณ ธนะปัด นายเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว, นายสุทัศน์ อินมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหวาย, นายสมคิด ปวนยา ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น), นางสาวจงลักษณ์ งึ้มนันใจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลนาหมื่น, นายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทนจาก สสอ.นาหมื่น, นางสาวสมิตา ใหม่ชุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด จาก อบต.นาทะนุง และนางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาหมื่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารและการลดการใช้สารปรุงรสในอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป…  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta