พ.ย.
30

สสจ.น่านขอเชิญพยาบาลอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ป่วยที่มีแผล  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน สสอ.นาหมื่น ส่งรายชื่อ 2 คน คือนางสาวอนงค์นาถ  ทากัน และนางสาวนุชจีรา  ปัญญาแก้ว

หนังสือเวียนส่งทาง E-DOC ถึง ผอ.รพ.สต.และเจ้าตัวแล้ว

พ.ย.
29

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ออกวันที่ 31 ม.ค. 54 รายละเอียดของเอกสารดังกล่าว Download ได้จาก

http://edoc.sasuknamuen.net/download/go to a fungus 54.pdf

พ.ย.
29

     เอกสาร ICD10 รหัสโรค รหัสการให้วัคซีน การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ การคลอด จากการอบรม สสอ.นาหมื่น วันที่ 29 พ.ย.54 รายละเอียดเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/ICD10 EPI Sa.pdf

http://edoc.sasuknamuen.net/download/ICD10 EPI ิBron.pdf

http://edoc.sasuknamuen.net/download/ICD10 Disease Sa.pdf

พ.ย.
17

   ตามคำสั่ง สสจ.น่าน ที่ 381/2554  เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน นพ.สสจ.น่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สสจ.น่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ อำเภอนาหมื่น  อำเภอนาน้อยและอำเภอเวียงสา นพ.สสจ.น่าน ได้มอบหมายให้คุณเยาวลักษณ์  อนุรักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1861-2554.pdf

พ.ย.
15

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผู้ว่าฯ 34 ราย โยก “ขวัญชัย วงศ์นิติกร” จากอธิบดี “ท้องถิ่น” เป็นรองปลัดกระทรวงฯ ส่วน “สุรชัย ขันอาสา” จากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าฯ ลำพูน ขณะที่ “พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า” กลับมาเป็นผู้ว่าฯ ระนอง ด้าน “กฤษฎา บุญราช” ย้ายจากผู้ว่าฯ ยะลา นั่งพ่อเมืองสงขลา เด้งผู้ว่าฯ บุรีรัมย์-สุรินทร์-เชียงราย-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจฯ ขณะเดียวกัน ต่ออายุผู้ว่าฯ สุพรรณบุรีรอบ 2 อีก 1 ปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้เห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 34 ราย ประกอบด้วย 1.นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 2.นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3.นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าฯ ระนอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

5.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ระนอง 6.นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ลำพูน 7.นายประภาศ บุญยินดี ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 8.นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าฯ นราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรสงคราม 9.นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 10.นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สมุทรปราการ 11.นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าฯ ชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ จันทบุรี 12.นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าฯ อุดรธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชลบุรี

13.นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อุดรธานี 14.นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าฯสงขลา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พัทลุง 15.นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าฯ ยะลา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สงขลา 16.นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 17.นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯ ตรัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พะเยา 18.นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าฯ น่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ตรัง 19.นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าฯ พะเยา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ น่าน 20.นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เพชรบุรี

21.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู 22.นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าฯแพร่ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครราชสีมา 23.นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 24.นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าฯ นครพนม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา 25.นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 26.นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าฯ เชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 27.นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปัตตานี

28.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช 29.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 30.นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เลย 31.นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าฯ เลย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ บึงกาฬ 32.นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สกลนคร 33.นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และ 34.นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สุรินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ด้วย.

ที่มา-สำนักข่าวไทย

พ.ย.
14

 หนังสือแจ้งการโอนเงินในโครงการ ฯ ให้สถานบริการทุกแห่ง  โดย รพ.สต.ได้รับโอนแห่งละ 20,000 บาท /สสช.น้ำเลา  รับโอนจำนวน  7,000 บาท  ข้อมูลเพิ่มเติมการโอนเงินดังกล่าว Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/1815-2554.pdf

พ.ย.
11

ขอให้ทั้งสามท่าน มีความสุข มีความรักที่อบอุ่น มีโชคอันอุดม มีสุขภาพเข็งแรง ทั้งกายใจ ครับ

😆 จากใจ ชาวสาธารณสุขนาหมื่นครับ  😆

พ.ย.
11

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกให้ขอแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่กรรมการหรือผู้แทนหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดหรือที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และส่งแบบฟอร์มขอรับทุนที่กรรมการหรือผู้แทนหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2554 เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download ได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/1811-2554.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta