ธ.ค.
17

หนังสือแจ้งโอนเงินชดเชยการให้บริการตามรายการที่เน้นหนัก  P&P Itemization งวดที่ 2 ปี 2554  ของสถานบริการ 2 แห่ง คือ รพ.สต.ปิงหลวงและ สสช.น้ำเลา  รายละเอียดของเอกสาร download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/1976-2554.pdf

ธ.ค.
17

หนังสือแจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว(Fixcost)งานแพทย์แผนไทย ไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2554 เดือน ก.ค.-ก.ย.54 ของ รพ.สต.ปิงหลวง และ รพ.สต.บ้านหลักหมื่น รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/1975-2554.pdf

ธ.ค.
14

เอกสารความรู้การปรับปรุง แก้ไขโปรแกรม HosXP และระบบข้อมูล 18 แฟ้ม เดือน พ.ย. – ธ.ค.54  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  www.hosxp.net  และhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/HosXP December 54.pdf

ธ.ค.
11

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.และ สสช.ที่มีความสนใจด้านการแพทย์ทางเลือก เข้ารับการอบรมกดจุดบำบัดและโฮมีโอพาธีย์(ทางเลือกรักษาโรค) รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/dot treats.pdf

ธ.ค.
11

หนังสือแจ้งแนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัยในฤดูหนาว พร้อมแบบรายงานการสอบสวนโรค และการรายงานโรค  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1920-2554.pdf

ธ.ค.
11

 เอกสารรายงานทางระบาดวิทยาของจังหวัดน่าน และข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำคัญในระดับประเทศ ประจำเดือน พ.ย.54 รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1937-2554.pdf

ธ.ค.
09

Template KPI ปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/KPI 55

ธ.ค.
07

ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรทางการบริหารเข้ารับการอบรม โดยสมัครเข้ารับการอบรมทางระบบ Internet  รายละเอียดของเอกสารดังกล่าว Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1906-2554.pdf

ธ.ค.
01

  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันตสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน) ทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จังหวัดน่าน ปี 2554  โดยจังหวัดน่านจะดำเนินการสัมภาษณ์/คัดเลือก รอบที่ 2  ในวันที่  19  ธันวาคม  2554  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/scholar public health.pdf

ธ.ค.
01

รพ.นาหมื่น ดำเนินการโอนเงิน P4P เข้าบัญชีเงินบำรุงของทุกสถานบริการในวันที่ 22 พ.ย.54 รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก

http://edoc.sasuknamuen.net/download/594-2554.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta