พ.ย.
12

Title: 14 พย. 56 หน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
Location: บ้านน้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี
Description: 1.นายชวลิต รวมศิลป์
2.นายถนัด ทองเบี้ย
Start Time: 16:00
Date: 2013-11-14
End Time: 22:00

พ.ย.
12

Title: 21 พย. 56 ประชุมจัดทำแผนสวดมนต์ข้ามปีงดเหล้าบุหรี่เพื่อพ่อ
Location: ห้องประชุม สสจ.น่าน
Description: กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1 นายสมคิด ปวนยา ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอนาหมื่น
2 นางกุหลาบ รัตนะ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว
3 นายวิทยา สิริมาวรวุฒิ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น
4 นายบรรเจิด ติ๊บตุ้ย วัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น
5 นส.ศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว ผอ.รพสต.บ้านหลักหมื่น
6 นายสวงค์ เรือนศรี ประธาน อสม.ตำบลปิงหลวง
14.7 นายวรปรัชญ์ ตาละ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.นาหมื่น

Start Time: 13:00
Date: 2013-11-21
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 13 พย. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)
Location: ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน
Description: ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
5.1 ผอ.โรงพยาบาลนาหมื่น
5.2 สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
5.3 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.นาหมื่น
5.4 หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.นาหมื่น
5.5 นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอผู้รับผิดชอบงาน ODOP สสอ.นาหมื่น
5.6 ผู้รับผิดชอบงาน ODOP รพ.นาหมื่น
5.7 ผอ.รพสต.พื้นที่เป้าหมาย ODOP จำนวน 4 แห่ง (หลักหมื่น/นาทะนุง/ปิงหลวง/เมืองลี/น้ำเลา)

Start Time: 08:30
Date: 2013-11-13
End Time: 16:30

ต.ค.
04

Title: พิธีวันปิยะมหาราชรำลึก
Location: ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น
Description: เจ้าหน้าที่ทุกคน
Start Time: 08:30
Date: 2013-10-23
End Time: 12:00

ต.ค.
04

Title: ประชุมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ
Location: ห้องประชุม สสจ.น่าน
Description: สาธารณสุขอำเภอ
Start Time: 08:30
Date: 2013-10-08
End Time: 16:30

ต.ค.
04

Title: งาน EPI
Location: รพสต.ทุกแห่ง และ สสช.น้ำเลา
Start Time: 08:30
Date: 2013-10-16
End Time: 16:30

ต.ค.
04

Title: อบรมเชิงปฏิบัติการ KM to primary care process
Location: อเวย์ สวนสวรรค์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Description: นายนนทชา มานะวิสาร
Start Date: 2013-10-15
Start Time: 08:30
End Date: 2013-10-18
End Time: 16:30

ก.ค.
16

Title: 24 กค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนการบำบัดรักษายาเสพติด
Location: ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
Description: จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นายนนทชา มานะวิสาร
2. นส.รัตนาภรณ์ ขันกา
3. นส.ฬุริญา สมคำ
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-24
End Time: 16:30

ก.ค.
16

Title: 24 กค. 2556 ประชุมสมัชชาสุขภาพออำเภอนาหมื่น ณ วัดนาหวาย
Location: วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
Description: จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น ผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้
1.สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
2.ผอ.รพสต.ทุกแห่งหรือผู้ได้รับมอบหมาย
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-24
End Time: 16:30

ก.ค.
14

Title: สสจ.น่าน ประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2556
Location: อำเภอนาหมื่น
Description: สสจ.น่าน ออกประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556 อำเภอนาหมื่น ในวันที่ 31 กค 2556
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-31
End Time: 16:30  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta