พ.ย.
08

พ.ย.
08

ขอเชิญเ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่าบริการปฐมภูมิ..คุณค่า ความหมายสู่มาตรฐาน PCA” ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
2.นางสาวศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว
3.นายนนทชา มานะวิสาร
4.นางสาวนฤมล ธุปะละ
5.นายถนัด ทองเบี้ย

ดังรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

http://edoc.sasuknamuen.net/download/.139-54.pdf

พ.ย.
07

                              ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นได้จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 3  พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ทุกสถานบริการสามารถ Download รายงานการประชุมได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/meeting11-54.doc หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกรูณาแจ้งที่คุณศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์ นะครับ

พ.ย.
03

3 พฤศจิกายน 2554 นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ครูและนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม จัดทำ EM Ball เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์น้ำท่วมทางจังหวัดภาคกลาง EM Ball มีวิธีใช้โดยการใส่ลงไปในน้ำเน่าเสีย ซึ่งจุลินทรีย์ใน EM Ball จะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำเสียมีสภาพที่ดีขึ้น….

พ.ย.
03

ต.ค.
31

    ขอเชิญพยาบาลทุกท่านที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว เข้าไปสมัครและสามารถDowlnload เอกสารได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/nurse.pdf

ต.ค.
30

วิทยากรยิ้มแย้มแจ่มใส

ต.ค.
29

                    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายธนพงษ์ เขื่อนธนะ ผอ.รพสต.เชียงคาน และนายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงกลาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนกว่า 40 คน จาก รพสต.เชียงคาน และ รพสต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานด้านอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาหวาย โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านพระครูวิเศษนันทศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนาหวาย และท่านพระครูสุปุญญานันท์ นักวิจัยด้านวัฒนธรรมของอำเภอนาหมื่น และได้มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสารวัตรอาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนบ้านนาหวาย โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ นายสุบรรณ ธนะปัด นายเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว, นายสุทัศน์ อินมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหวาย, นายสมคิด ปวนยา ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น), นางสาวจงลักษณ์ งึ้มนันใจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลนาหมื่น, นายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทนจาก สสอ.นาหมื่น, นางสาวสมิตา ใหม่ชุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด จาก อบต.นาทะนุง และนางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาหมื่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารและการลดการใช้สารปรุงรสในอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป…

ต.ค.
28

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานของ จนท.สาธารณสุข 1 คน 1 ผลงาน ประจำปี 2554 ผลการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการผู้วิพากษณ์และผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้ผลงานดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการความรู้เพื่อป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืช ของนายนนทชา  มานะวิสาร

2.รางวัลดีเด่น 2 เรื่อง คือ เรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืชของเกษตรกร ของนางสาวศรีเรือน  สารเถื่อนแก้ว และ เรื่อง การศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ของนางนันทวรรณ  ธุปะละ

3.รางวัลดาวรุ่ง เรื่องสติ๊กเกอร์สีเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต รพ.สต.นาทะนุง  ของนางศิรินาวิน  มะราช  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta