ต.ค.
30

วิทยากรยิ้มแย้มแจ่มใส

ต.ค.
29

                    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายธนพงษ์ เขื่อนธนะ ผอ.รพสต.เชียงคาน และนายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงกลาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนกว่า 40 คน จาก รพสต.เชียงคาน และ รพสต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานด้านอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาหวาย โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านพระครูวิเศษนันทศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนาหวาย และท่านพระครูสุปุญญานันท์ นักวิจัยด้านวัฒนธรรมของอำเภอนาหมื่น และได้มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสารวัตรอาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนบ้านนาหวาย โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ นายสุบรรณ ธนะปัด นายเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว, นายสุทัศน์ อินมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหวาย, นายสมคิด ปวนยา ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น), นางสาวจงลักษณ์ งึ้มนันใจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลนาหมื่น, นายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทนจาก สสอ.นาหมื่น, นางสาวสมิตา ใหม่ชุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด จาก อบต.นาทะนุง และนางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาหมื่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารและการลดการใช้สารปรุงรสในอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป…

ต.ค.
28

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานของ จนท.สาธารณสุข 1 คน 1 ผลงาน ประจำปี 2554 ผลการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการผู้วิพากษณ์และผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้ผลงานดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการความรู้เพื่อป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืช ของนายนนทชา  มานะวิสาร

2.รางวัลดีเด่น 2 เรื่อง คือ เรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืชของเกษตรกร ของนางสาวศรีเรือน  สารเถื่อนแก้ว และ เรื่อง การศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ของนางนันทวรรณ  ธุปะละ

3.รางวัลดาวรุ่ง เรื่องสติ๊กเกอร์สีเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต รพ.สต.นาทะนุง  ของนางศิรินาวิน  มะราช

ต.ค.
28

                     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ทีมงาน รพ.สต.นาทะนุง นำโดยนายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางอิศราภรณ์ อินต๊ะพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านน้ำกึ๋น ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสให้แก่เกษตรกร ที่บ้านน้ำกึ๋น หมูที่ 10 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการเจาะเลือดของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง รองลองมาคือระดับไม่ปลอดภัย..เป็นโจทย์ที่ต้องแสวงหาแนวร่วมในการส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันอันตรายและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่กันต่อไป…

 

ต.ค.
27

การประชุมนำเสนอผลงานการวิจัย  ผลงานวิชาการ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปี 2554 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2554

ต.ค.
26

              

 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด สสอ.นาหมื่น เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ปี 2554  ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

 

ต.ค.
21

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นทุกท่าน ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 27-28 ต.ค.54 ณ ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น

ต.ค.
19

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีหนังสือแจ้งเรื่องการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 รายละเอียด Download ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/001.jpg 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/002.jpg

   • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta