ต.ค.
28

                     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ทีมงาน รพ.สต.นาทะนุง นำโดยนายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางอิศราภรณ์ อินต๊ะพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านน้ำกึ๋น ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสให้แก่เกษตรกร ที่บ้านน้ำกึ๋น หมูที่ 10 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการเจาะเลือดของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง รองลองมาคือระดับไม่ปลอดภัย..เป็นโจทย์ที่ต้องแสวงหาแนวร่วมในการส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันอันตรายและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่กันต่อไป…

 

ต.ค.
27

การประชุมนำเสนอผลงานการวิจัย  ผลงานวิชาการ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปี 2554 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2554

ต.ค.
26

              

 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด สสอ.นาหมื่น เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ปี 2554  ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

 

ต.ค.
21

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นทุกท่าน ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 27-28 ต.ค.54 ณ ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น

ต.ค.
19

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีหนังสือแจ้งเรื่องการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 รายละเอียด Download ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/001.jpg 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/002.jpg

 

ต.ค.
19

                  นายอำเภอนาหมื่น/สาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต.นาทะนุง/อสม.และส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) บ้านห้วยนาย หมู่ 9 ต.นาทะนุง วันที่ 19 ต.ค 54 (กิจกรรมงานสาธารณสุข /ชั่งน้ำหนัก /วัดความดัน /เจาะหาสารเคมีในเลือดประชาชน /แจกมุ้งสำเร็จแก่ประชาชนและมอบยาสามัญประจำบ้าน )

ต.ค.
19

                  หนังสือ สสจ.น่าน แจ้งหลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินการกรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ ลงวันที่ 17 ต.ค.54 งานประกันสุขภาพ Download เอกสารได้ที่

http://edoc.sasuknamuen.net/download/54.pdf

ต.ค.
19

สสจ.ได้โอนงินงบผู้ป่วยนอก-Individual data  คุณภาพข้อมูล 18  แฟ้ม   ปีงบประมาณ 2554-เมื่อวันที่ 18  ต.ค.2554 สามารถ downloadw ได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/Individual_data.pdf

ต.ค.
11

                      ยินดีต้อนรับสู่เวปสา’สุขนาหมื่น กลับมาเปิดตัวอีกครั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของพี่น้องสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นครับ  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta