ธ.ค.
14

เอกสารความรู้การปรับปรุง แก้ไขโปรแกรม HosXP และระบบข้อมูล 18 แฟ้ม เดือน พ.ย. – ธ.ค.54  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  www.hosxp.net  และhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/HosXP December 54.pdf

ธ.ค.
11

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.และ สสช.ที่มีความสนใจด้านการแพทย์ทางเลือก เข้ารับการอบรมกดจุดบำบัดและโฮมีโอพาธีย์(ทางเลือกรักษาโรค) รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/dot treats.pdf

ธ.ค.
11

หนังสือแจ้งแนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัยในฤดูหนาว พร้อมแบบรายงานการสอบสวนโรค และการรายงานโรค  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1920-2554.pdf

ธ.ค.
11

 เอกสารรายงานทางระบาดวิทยาของจังหวัดน่าน และข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำคัญในระดับประเทศ ประจำเดือน พ.ย.54 รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1937-2554.pdf

ธ.ค.
09

Template KPI ปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/KPI 55

ธ.ค.
07

ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรทางการบริหารเข้ารับการอบรม โดยสมัครเข้ารับการอบรมทางระบบ Internet  รายละเอียดของเอกสารดังกล่าว Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1906-2554.pdf

ธ.ค.
01

  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันตสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน) ทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จังหวัดน่าน ปี 2554  โดยจังหวัดน่านจะดำเนินการสัมภาษณ์/คัดเลือก รอบที่ 2  ในวันที่  19  ธันวาคม  2554  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/scholar public health.pdf

ธ.ค.
01

รพ.นาหมื่น ดำเนินการโอนเงิน P4P เข้าบัญชีเงินบำรุงของทุกสถานบริการในวันที่ 22 พ.ย.54 รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก

http://edoc.sasuknamuen.net/download/594-2554.pdf

พ.ย.
30

สสจ.น่านขอเชิญพยาบาลอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ป่วยที่มีแผล  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน สสอ.นาหมื่น ส่งรายชื่อ 2 คน คือนางสาวอนงค์นาถ  ทากัน และนางสาวนุชจีรา  ปัญญาแก้ว

หนังสือเวียนส่งทาง E-DOC ถึง ผอ.รพ.สต.และเจ้าตัวแล้ว

พ.ย.
29

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ออกวันที่ 31 ม.ค. 54 รายละเอียดของเอกสารดังกล่าว Download ได้จาก

http://edoc.sasuknamuen.net/download/go to a fungus 54.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta