พ.ย.
16

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ร่วมงานประเพณียี่เป็ง เทศน์มหาชาติ และกฐิน ที่วัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น …มีการแสดงทางประเพณีและวัฒนธรรมของเยาวชนและประชาชนจากคณะศรัทธาวัดต่างๆ ในอำเภอนาหมื่น และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพโดยการเลิกดื่มสุราและเลิกสูบบุหรี่ถาวร จำนวน 25 คน และบุคคลต้นแบบด้านการงดสูบบุหรี่และงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาในปี 2556 จำนวน 28 คน โดยมีนายอำเภอนาหมื่น นายศรีสุรินทร์ จำปา เป็นประธานในงานและเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ
19

IMG_9239

IMG_9264

IMG_9267

IMG_9287

IMG_9290

IMG_9356

1

พ.ย.
14

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต : จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ (Evidence Based in Mental Health Care : From Knowledge to Practice)” ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว …. สนใจทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นเสนอขออนุมัติจากท่านสาธารณสุขอำเภอได้นะครับ

พ.ย.
12

Title: 29 พย. 56 รับเสด็จองค์ประธานมูลนิธิชมรม To Be Number One
Location: โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
Description: 1.สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
2.นายวรปรัชญ์ ตาละ
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-29
End Time: 18:00

พ.ย.
12

Title: 26 พย. 56 ประชุมจัดทำแผนบริหารเงินบำรุงและงบค่าเสื่อม ปี 2557
Location: ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น
Description: 1.นายชวลิต รวมศิลป์
2.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง และ สสช.น้ำเลา
3.เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยบริการ
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-26
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 20 พย. 56 คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
Location: ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น
Description: คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายทุกคน
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-20
End Time: 16:30

พ.ย.
12

Title: 15 พย. 56 ประชุมวิชาการงานวันเบาหวานโลก
Location: ห้องประชุมตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: 1.นางนันทวรรณ ธุปะละ
2.นางนุชจีรา สุทธิ
3.นางศิรินาวิน มะราช
4.นส.จามจุรี ทิพย์ลุ้ย
5.นายถนัด ทองเบี้ย
Start Time: 08:30
Date: 2013-11-15
End Time: 16:30  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta