ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น 2564

การดำเนินงานโครงการ Integrity and Transparency Assessment (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

EB1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ 2563
  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      ข้อ1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
      ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
      ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร
      ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
      ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      ข้อ1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
             - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
             - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
             - พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
      ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วยที่อยู่หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
      ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่
      ข้อ1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
      ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
      ข้อ1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
      ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
      ข้อ1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
      ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
      ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
ข้อ 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
        ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
ข้อ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน    
ข้อ 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
         – ไตรมาส 3
ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           – ไตรมาส 3
ข้อ 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
             ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
             ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
             ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี  
                            – ไตรมาส 3 
             ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ฯ 
             ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
                       9.5.1 สขร1 เดือน ตุลาคม 2563
                       9.5.2 สขร1 เดือน พฤศจิกายน 2563
                       9.5.3 สขร1 เดือนธันวาคม 2563
                       9.5.4 สขร1 เดือนมกราคม 2564
                       9.5.5 สขร1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
                       9.5.6 สขร1 เดือนมีนาคม 2564

                               9.5.6 สขร1 เดือนเมษายน 2564

                       9.5.6 สขร1 เดือนพฤษภาคม 2564
                       9.5.6 สขร1 เดือนมิถุนายน 2564
                       9.5.6 สขร1 เดือนกรกฏาคม 2564
                       9.5.6 สขร1 เดือนสิงหาคม 2564
                       9.5.6 สขร1 เดือนกันยายน 2564
ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
ข้อ 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
ข้อ 12. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
        ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารและสั่งการให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน
       ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
       ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
       ข้อ 1-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
       ข้อ1-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       ข้อ1-1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
       ข้อ1-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       ข้อ 2-2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
       ข้อ 2-2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน
       ข้อ 2-2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน
       ข้อ 2-2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อ 2-2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน
      ข้อ 2-2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน
      ข้อ 2-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      ข้อ 2 -2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 6 เดือน
      ข้อ 2-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอบ 12 เดือน

       ข้อ3-3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ
       ข้อ3-3.2 หนังสือขออนุญาตขอเผยแพร่บันเว็บไซต์
       ข้อ3-3.3 บันทึก่ข้อความรายงานผู้บริหารกรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

       ข้อ3-3.3. บันทึก่ข้อความรายงานผู้บริหารกรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
                     -ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่

         ข้อ3-3.3. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารกรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3  
                     -ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1 
                     – ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2
         ข้อ3-3.3. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารกรณีไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 
                     -ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1
                     – ใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2

              ข้อ3-3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนตุลาคม 2563
    ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนพฤศจิกายน 2563
    ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนธันวาคม 2563
    ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนมกราคม 2564
    ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
    ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนมีนาคม  2564
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนเมษายน  2564 
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนพฤษภาคม  2564
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนมิถุนายน  2564
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนกรกฏาคม  2564
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนสิงหาคม  2564
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนกันยายน  2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน มกราคม 2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน มีนาคม 2564

     ข้อ 2 สขร.1 เดือน เมษายน  2564  
     ข้อ 2 สขร.1 เดือน พฤษภาคม  2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน มิถุนายน  2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน กรกฏาคม  2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน สิงหาคม  2564
    ข้อ 2 สขร.1 เดือน กันยายน  2564

    ข้อ 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 1

    ข้อ 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2

      ข้อ 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3

      ข้อ 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
   ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
   ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
   
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
     ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1
ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
            - หนังสือแจ้งเวียนไตรมาส 1

                 – หนังสือแจ้งเวียนไตรมาส 3

 ข้อ2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น ดีมาก ไตรมาส 1

  ข้อ2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น ดีมาก ไตรมาส 3

 

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
     ข้อ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้
               กระทำผิดวินัย ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
           1.2 โครงการ
     ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
     ข้อ 3 บันทึกขัอความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้
              กระทำผิดวินัย  
     ข้อ 5 ภาพกิจกรรม  
     ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

 

 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
  ข้อ1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
  ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อ3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 6 เดือน

  ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

  ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    ข้อ 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
    ข้อ 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
             2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64
            2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64
    ข้อ 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อ 4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น มีหลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
    ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
     ข้อ 1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
        1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
       1.2 โครงการ / กิจกรรม 
    ข้อ 2. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก
    ข้อ 3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก 
    ข้อ 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 
    ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 
    ข้อ 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ 
    ข้อ 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

 

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ
ข้อ 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเทศกาลปีใหม่
    2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
    2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
    2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
    2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน              หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
ข้อ 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
ข้อ 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
ข้อ 2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
ข้อ 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อ 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
ข้อ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
         3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ข้อ 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานฯ
ข้อ 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
            1.1.1 รอบ 6 เดือน = มีนาคม 2564 
            1.1.2 รอบ 12 เดือน = กันยายน 2564
    1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ
    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
     2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
          2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ (รอบ 6 เดือน - 15 มีนาคม 2564)
          2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรร  (รอบ 6เดือน - 15  มีนาคม 2564)                                        
    2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 
   2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ข้อ 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
           - หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
ข้อ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
ข้อ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ  
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
 
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ  
ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน       
ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  
     1.2 โครงการ  
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  
 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
ข้อ 1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
          1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 
          1.2 โครงการ  
ข้่อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”   
 ข้อ 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
ข้อ 4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
ข้อ 5. ภาพกิจกรรมที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  
ข้อ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
 
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”
ข้อ 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG สสอ.นาหมื่น Clean&clear”
ข้อ 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของ “ชมรม STRONG สสอ.นาหมื่น Clean&clear ” 
ข้อ 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG สสอ.นาหมื่น Clean&clear
ข้อ 4. กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG สสอ.นาหมื่น Clean&clear ที่มีความต่อเนื่อง 
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
 
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
ข้อ 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ข้อ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ของหน่วยงาน
ข้อ 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ข้อ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์