Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

ก.พ.
26

S__15220757สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

ก.พ.
23

เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น ประเภทเงินบำรุง จำนวน  1  อัตรา ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น หากไม่เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถื่อว่าสละสิทธิ์

S__14950405

ก.พ.
16

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประเภทเงินบำรุง จำนวน  ๑  อัตรา ตามรายละเอียดไฟล์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น (รายละเอียด…. คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่างนี้)

ประกาศ สสอ.นาหมื่น.เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง รพสต ปิงหลวง

ก.พ.
11

ปชส.ข่าวงาน นาหมื่น1

6-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนนทชา มานะวิสาร ผช.สสอ.นาหมื่น นำทีมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เข้าตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 5 แห่ง ในอำเภอนาหมื่น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบภายในไขว้อำเภอของจังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

ม.ค.
25

ภาพนิ่ง1

22 มกราคม 2561 นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต รอง นพ.สสจ.น่าน นำทีมนิเทศงานจาก สสจ.น่าน ออกนิเทศกระบวนการวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ปี 2561 ของ คปสอ.นาหมื่น ให้การต้อนรับโดย นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์(สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น) และ พญ.เนตรสกาว ดำนุ้ย(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น) โดยในภาคเช้ารับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น และในภาคบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังที่ รพสต.บ้านหลักหมื่น

ม.ค.
25

ภาพนิ่ง2ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0136ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0137ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0168141044

1-12 มกราคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ปลัดอำภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ม.ค.
09

S__10698754 S__10698755

5 มกราคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัดประชุมบุคลากรทุกระดับในสังกัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้แสดงวิสัยทัศน์และสัญลักษณ์ “ชาวสาธารณสุขนาหมื่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ม.ค.
08

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ สสอ.นาหมื่น นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสอ.นาหมื่น

ม.ค.
08

หนังสือส่ง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ถึงหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด และแจ้งเวียนกลุ่มงานภายในองค์กร

หนังสือส่งและแจ้งเวียนภายใน เจตจำนงการบบริหารงานด้วยความสุจริต  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta