Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

มิ.ย.
22

EB.21 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB.21 ข้อ 4 รายงานสรุปมาตรการ

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนสถานบริการรับทราบและถือปฏิบัติ

EB.21 ข้อ 4 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปปง.

EB.21 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB.21 ข้อ 6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์

EB.21 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ รอบ 2

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนสถานบริการรับทราบและถือปฏิบัติ รอบ 2

EB.21 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 2

มิ.ย.
20

EB.17 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน

EB.17 ข้อ 2 ประกาศ สสอ. มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน

EB 17 ข้อ 2 (2.2) ประกาศ สธ.ว่าด้วยจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

EB.17 ข้อ 2 (2.3) ประกาศ สสอ. มาตรการป้องกันการรับสินบนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง

EB.17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

EB.17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลประกาศ

EB.17 ข้อ 5 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

กำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มิ.ย.
14

EB 9 ข้อ 1 (9) ภารกิจการให้บริการฯ

EB 9 ข้อ 1 (4)แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของ สสอ.นาหมื่น

EB 9 ข้อ 1 (1.6 ) ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

EB 9 ข้อ 1 (1.7) ประมวลจิยธรรมข้าราชการนาหมื่น

EB 9 ข้อ 1 (1.8) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป-นาหมื

EB 9 ข้อ 1 (1.9) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-นาหมื่น

1.แผนงาน พชอ.นาหมื่น งบ 10000฿

สสจ.อนุมัติโครงการ พชอ.2562 งบ30000฿

EB 9 ข้อ 1 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องรียน

EB 9 ข้อ 1 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องรียน รอบ 2

EB 9 ข้อ 1 (7.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 9 ข้อ 1 (7.1) แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

EB 9 ข้อ 1 (7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 9 ข้อ 1 (7.4) ประกาศ สป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง

EB 9 ข้อ 1 (7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(สขร.1)

EB 9 ข้อ 1 (8) หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ

EB 9 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Print Screen จากเว็บไซต์

EB 9 ข้อ 1(5) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

EB 9 ข้อ 1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สสอ.นาหมื่น

EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9 ข้อ 1 (1.3) โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน

EB9.9-ภารกิจการให้บริการฯ-1

Flow Chart งานการเงิน

Flow Chart งานพัสดุ

Flow chart งานธุรการ

Flow chart 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์

Flow chart 2 งาน NCD

Flow chart 3 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-payment

Flow chart งานวิชาการ สสอ.นาหมื่น

แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 62 คป

EB 9 ข้อ 2 (2.1)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 2

EB 9 ข้อ 2.2 รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 2 Print Screen จากเว็บไซต์

EB9 ข้อ 1(7.5) สรุปผล สขร1. เดือน มิ.ย.2562

EB9 ข้อ 1(7.5) ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ สรุปผล สขร1. เดือน มิ.ย. 2562

EB9 ข้อ 1(7.5) สรุปผล สขร1. เดือน ก.ค. 2562

EB9 ข้อ 1(7.5) ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์สรุปผล สขร1. เดือน ก.ค.2562

EB 9 ข้อ 1 (7) Print Screen สรุปผลตามแบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.-ก.ค.2562

มิ.ย.
04

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงายผลซื้อจ้างรายเดือน

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงายผลซื้อจ้างรายเดือน มิถุนายน 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงายผลซื้อจ้างรายเดือน กรกฏาคม 2562

EB4 ข้อ 2 .1 สรุปผลเดือน ตค.61

EB4 ข้อ 2 .2สรุปผลเดือน พย.61

EB4 ข้อ 2 .3 สรุปผลเดือนธค.61

EB4 ข้อ 2 .4 สรุปผลเดือน ม.ค.62

EB4 ข้อ 2 .5 สรุปผลเดือน ก.พ.62

EB4 ข้อ 2 .6 สรุปผลเดือน มี.ค.62

EB4 ข้อ 2 .7 สรุปผลเดือน เม.ย.62

EB4 ข้อ 2 .8 สรุปผลเดือน พ.ค.62

EB4 ข้อ 2.9 สรุปผลเดือน มิ.ย..62

EB4 ข้อ 2.10 สรุปผลเดือน ก.ค..62

EB4 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb

EB4 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb เดือน มิ.ย.2562

EB4 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb เดือน ก.ค..2562  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta