Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

พ.ค.
11

มี.ค.
29

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร อำเภอนาหมื่นS__20684844S__20684843S__20684842

มี.ค.
28

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

1522210131313

 

มี.ค.
22

อำนาจหน้าที่ และภารกิจหลักของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ppt  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta