Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

พ.ย.
20

– ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
– ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ สสอ.

มิ.ย.
01

1 มิถุนายน 2561 ..นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัดอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัด เพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน … โดยวิทยากรบรรยายกิตติมศักด์ ..นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอนาหมื่น

Nuy 1อบรมita_๑๘๐๖๐๒_0076อบรมita_๑๘๐๖๐๒_0027อบรมita_๑๘๐๖๐๒_0045

มิ.ย.
01

กำหนดการอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรสาธารณสุข อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  ปีงบประมาณ  2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น

 

   • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta