Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

ธ.ค.
20

EB1 ข้อ3_ขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb(รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.sasuknamuen.net

ธ.ค.
20

EB1 ข้อ2_รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2561

สสอ.นาหมื่น รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ

 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด
 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ
 5. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2562

ธ.ค.
20

EB1 ข้อ1_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
  สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • หมวดหมู่

 • Meta