Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

มิ.ย.
05

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นกรอบแนวทางการดำเนินการ

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2563 สี

EB2 ส่วนที่ 1 (3.1.1-3.1.3)บันทึกข้อความแจ้งจัดสรรงบประมาณและขอเอนุญาตเผยแพร่

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3.1.5 คำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ

EB 2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 1

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 2

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 3

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6)ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 4

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 5

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ3(3.1.8) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3(3.1.9) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2562

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2562
EB2 ข้อ 3.2.1-3.2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 2563)

EB2 ข้อ 3.2.1-3.2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2563)

EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(เดือน ตุลาคม 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ3(3.2.5) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 2 ข้อ3 (3.2.6) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 1.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านปีงบประมาณ 2563 = 78,600.-

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 2.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน ปีงบประมาณ 2563 = 36,000.-

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 1

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 2

มิ.ย.
05

EB11 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB11 ข้อ1.2 การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2562 และเผยแพร่บนเวปไซต์

EB11 ข้อ 2.1_สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2562

EB11 ข้อ 2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ปี2562

EB11 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_ผลการดำเนินงานประสิทธิภาพสถานบริการสาธารณสุข

EB11 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงบประมาณ

พ.ค.
30

EB10 ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_1

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_2

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_3

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_4

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_5

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_6

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_7

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_8

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_9

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_10

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_11

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_12

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_13

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_14

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_15

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_16

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_17

EB10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

มี.ค.
19

หนังสือ สสจ.แจ้งแนวทางการลากรณีปฏิบัติตามแนวทางควบคุมโรคโควิด

ประกาศ อ.นาหมื่นแนวทางปฎิบัติตนป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ลว.ที่ 4 มี.ค.63

คำสั่ง จ.น่าน แต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.น่าน ปี 63

คำสั่ง อ.นาหมื่น แต่งตั้งทีม EOC_COVID-19 ปี 63

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558_8 ก.ย.58

ประกาศคณะ กก.โรคติดต่อแห่งชาติหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.59

ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการพนักงานออกคำสั่งของ จพ.ควบคุมโรคติดต่อ ปี 61

ประกาศกระทรวงแต่งตั้ง จพ.ควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ปี 58 ฉบับที่ 4 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายโรคไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงแต่งตั้ง จพ.ควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ปี 58 ฉบับที่ 3 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงเครื่องแบบ เครื่องหมาย บัตรประจำตัว จพ.ควบคุมโรค พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงชื่อและอาการของโรคที่เป็นโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.63_โรคไวรัสโคโรนา

คู่มือจนท.ตอบโต้ COVID19 ปรับปรุง 4 มี.ค.63  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta