Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

ธ.ค.
10

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงายผู้บริหารทราบ เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ เดือน พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 เดือนตุลาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB4 ข้อ 3.2 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 3.3 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ

ธ.ค.
10

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นกรอบแนวทางการดำเนินการ

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2563 สี

EB2 ส่วนที่ 1 (3.1.1-3.1.3)บันทึกข้อความแจ้งจัดสรรงบประมาณและขอเอนุญาตเผยแพร่

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3.1.5 คำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ

EB 2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 1

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 2

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 3

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6)ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 4

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 5

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ3(3.1.8) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3(3.1.9) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2562

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2562

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(เดือน ตุลาคม 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ3(3.2.5) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 2 ข้อ3 (3.2.6) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 1.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านปีงบประมาณ 2563 = 78,600.-

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 2.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน ปีงบประมาณ 2563 = 36,000.-

ธ.ค.
10

EB 3 ข้อ 1.1 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000.- ขึ้นไป

EB 3 ข้อ 1.2 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 – วงเงินสูงสุด

EB 3 ข้อ 1.3 หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้เผยแพร่ทาง Website -บอร์ด ปชส.หน่วยงาน

EB3 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 พันบาททางเวปไซต์และบอร์ด ปชส.ของ สสอ.นาหมื่น

EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 3 1.4.1 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.2 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.5 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ต.ค.
24

23 ตุลาคม 2562 นายสมคิด ปวนยา ประธานอนุกรรมการ พชอ.นาหมื่น จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พชอ.นาหมื่น (กองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน) โดยแจ้งรายรับ-จ่ายเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากจำนวน 88,740.71 บาท ได้หารือและมีมติในการพิจารณาวงเงินช่วยเหลือสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนจากการเจ็บป่วยในพื้นที่ และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 1 ราย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเก้าอี้สุขา ให้กับผู้ป่วย โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมสร้างเตียงที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง รพสต. และ อสม. ติดตามเยี่ยมบ้านและบริการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง และได้มีมติในการจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุน พชอ.นาหมื่น ร่วมกับ อบต.นาทะนุง ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562

ข่าวกองทุน พชอ.

ต.ค.
23

23 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทีว่าการอำเภอนาหมื่น ในช่วงเช้าร่วมพิธีถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และโดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน ๑๗ ทุน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า บ้านเรือน วัด และโรงเรียน ณ วัดดอนมูล ตำบลนาทะนุง ในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งในสังกัด สสอ.นาหมื่น และ รพ.นาหมื่น ร่วมพิธีทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น รวมจำนวน 43 คน รายงานวันปิย

ต.ค.
22

22 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2563 ของ คปสอ.นาหมื่น และหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่ง ของอำเภอนาหมื่น ในประเด็นที่จะดำเนินงานพัฒนา 4 Excellence ตาม 13 ประเด็นมุ่งเน้น 15 ประเด็นที่ควรพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน และประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่อำเภอ ได้มอบหมายประเด็นงานแก่ Project Manager ระดับอำเภอและทีมงานในการจัดทำแผนฯ เพื่อนำเสนอและพิจารณาก่อนรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการระดับอำเภอและตำบลให้สอดคล้องกัน ก่อนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามเห็นชอบและอนุมัติตามกำหนด

ประชุมทำแผน63

ต.ค.
19

17-18 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พร้อมทีมบุคลากรในสังกัด ออกเยี่ยมประเมินเสริมพลังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานเพื่อคุณภาพและการบริการประชาชนสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวสายงานสนับสนุน ในหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 5 แห่งในสังกัด ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง73388480_532606890807031_533227572847181824_n72592013_532606937473693_4921630443557617664_n73416022_532607340806986_6874070632984739840_n72665862_532607554140298_3336519153187028992_n73324478_532607377473649_6801360199622852608_n73495085_532607537473633_2437852479778455552_n72665862_532607554140298_3336519153187028992_n73446275_532607630806957_837948085089861632_n72410027_532607780806942_1583870727721844736_n72477620_532607744140279_4713357132798361600_n74347850_532607810806939_5620480012697206784_n

 

ต.ค.
14

13 ตุลาคม 2562 นายสุภโชค ศิลปะคุณ นายอำเภอนาหมื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาหมื่น(พชอ.นาหมื่น) ได้นำคณะกรรมการฯ และทีมผู้นำชุมชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจและมอบของใช้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 1 ราย  ที่บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้วางแผนการดูแลระยะยาวร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และญาติผู้ป่วย โดยทางชุมชนร่วมสร้างเตียงที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย กองทุน พชอ. จัดหาเก้าอี้สุขาสำหรับผู้ป่วย อสม./CG/รพสต.ดูแลใกล้ชิดให้มากขึ้น บริการแช่น้ำอุ่นคลายอาการข้อติด โดยกองทุน พชอ. มีแผนออกติดตามเยี่ยมประเมินอาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกครั้งในโอกาสต่อไป

น้ำแนะ

ต.ค.
13

13 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลำน้ำ คูคลอง สระน้ำสาธารณะหลังที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0082บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0081บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0083  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta