Archive for the ‘ผู้บริหารหน่วยงาน’ Category

มี.ค.
19

หนังสือ สสจ.แจ้งแนวทางการลากรณีปฏิบัติตามแนวทางควบคุมโรคโควิด

ประกาศ อ.นาหมื่นแนวทางปฎิบัติตนป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ลว.ที่ 4 มี.ค.63

คำสั่ง จ.น่าน แต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.น่าน ปี 63

คำสั่ง อ.นาหมื่น แต่งตั้งทีม EOC_COVID-19 ปี 63

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558_8 ก.ย.58

ประกาศคณะ กก.โรคติดต่อแห่งชาติหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.59

ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการพนักงานออกคำสั่งของ จพ.ควบคุมโรคติดต่อ ปี 61

ประกาศกระทรวงแต่งตั้ง จพ.ควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ปี 58 ฉบับที่ 4 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายโรคไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงแต่งตั้ง จพ.ควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ปี 58 ฉบับที่ 3 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงเครื่องแบบ เครื่องหมาย บัตรประจำตัว จพ.ควบคุมโรค พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงชื่อและอาการของโรคที่เป็นโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.63_โรคไวรัสโคโรนา

คู่มือจนท.ตอบโต้ COVID19 ปรับปรุง 4 มี.ค.63

ก.พ.
25

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ..เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ..ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข .. รพสต.หลักหมื่น สสอ.นาหมื่น จ.น่าน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ_Page_1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ_Page_2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ_Page_3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ_Page_4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ_Page_5

ก.พ.
22

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ขออภัยที่ยังไม่สามารถแนบไฟล์สำเนาประกาศฯ เนื่องจากเวปไซต์มีปัญหาในการอัพโหลดไฟล์)

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตาม รายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

 • ลำดับที่ 1 นางสาวนฤมล  ปินตาเขียว     ผู้ได้รับการเลือกสรร
 • ลำดับที่ 2 นาวรพจน์  บุญเจริญ            สำรอง 1 
 • ลำดับที่ 3 นายเจษฎา  จิตอารี              สำรอง 2
 • ลำดับที่ 4 นางสาวประวีณา  หน่อทอง     สำรอง 3
 • ลำดับที่ 5 นางสาวจิระพร  ยอดสอน       สำรอง 4
 • ลำดับที่ 6 นางพูนสิริ  แก้วชมภู            สำรอง 5
 • ลำดับที่ 7 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่นคำ       สำรอง 6

บัญชีรายชื่อนี้ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

 1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันจันทร์    ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ  วันที่ 2๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

** สามาถเขาไปดูสำเนาประกาศฯ ได้ทางเพจ facebook ชื่อเพจ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น”

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-212717146129342/?ref=bookmarks

และเพจ “สสอ.นาหมื่น”

https://www.facebook.com/groups/sso.namuen/2750937248317434/?comment_id=2751500314927794&notif_id=1582325851919875&notif_t=group_comment

ก.พ.
13

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดไฟล์ภาพประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ_Page_8

 

ก.พ.
03

สสอ.นาหมื่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตำแหน่งบรรจุ ณ รพสต.บ้านหลักหมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ของ สสจ.น่าน) —>>> ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สไลด์1

ก.พ.
03

สสอ.นาหมื่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ รพสต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน (รายละเอียดตามลิงก์ไฟล์) —>>  ประกาศรับสมัครลูกจ้าง นวก.สาธารณสุข สสอ.นาหมื่น

สไลด์2

ธ.ค.
10

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงายผู้บริหารทราบ เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ เดือน พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 เดือนตุลาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB4 ข้อ 3.2 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 3.3 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ

ธ.ค.
10

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นกรอบแนวทางการดำเนินการ

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2563 สี

EB2 ส่วนที่ 1 (3.1.1-3.1.3)บันทึกข้อความแจ้งจัดสรรงบประมาณและขอเอนุญาตเผยแพร่

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3.1.5 คำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ

EB 2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 1

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 2

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 3

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6)ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 4

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 5

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ3(3.1.8) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3(3.1.9) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2562

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2562

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(เดือน ตุลาคม 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ3(3.2.5) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 2 ข้อ3 (3.2.6) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 1.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านปีงบประมาณ 2563 = 78,600.-

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 2.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน ปีงบประมาณ 2563 = 36,000.-

ธ.ค.
10

EB 3 ข้อ 1.1 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000.- ขึ้นไป

EB 3 ข้อ 1.2 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 – วงเงินสูงสุด

EB 3 ข้อ 1.3 หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้เผยแพร่ทาง Website -บอร์ด ปชส.หน่วยงาน

EB3 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 พันบาททางเวปไซต์และบอร์ด ปชส.ของ สสอ.นาหมื่น

EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 3 1.4.1 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.2 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.5 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
  สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • หมวดหมู่

 • Meta