Archive for the ‘รพ.สต.นาทะนุง’ Category

มี.ค.
22

ขอให้ข้าราชการในสังกัด สสอ.นาหมื่นทุกท่านเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและช่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูล บัญชีธนาคาร กบข./กสจ. สมาชิกสหกรณ์และรายการลดหย่อนภาษี เพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือน เพื่อส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านภายในวันที่ 27 มีนาคม 2556 แล้วแจ้งส่งข้อมูลที่งานธุรการ สสอ.นาหมื่น (รจนา ธิเขียว) ด่วนนน ..ด้วยค่ะ…รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างค่ะ…เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านค่ะ

รายละเอียดโครงการจ่ายตรงเงินเดือน 2556

ต.ค.
25

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัด ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ร่วมกับส่วนนราชการและพลังประชาชนอย่างพร้อมเพรียง

มิ.ย.
26

26 มิถุนายน 2555 นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนาหมื่น ร่วมกิจกรรมพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และโครงการดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

มิ.ย.
19

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน คุณเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ และทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ รพสต นาทะนุง เมื่อ 7 มิถุนายน 2555

มิ.ย.
19

19 มิถุนายน 2555 นายนนทชา มานะวิสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาทะนุง ร่วมกับโรงเรียนบ้านค้างอ้อย และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมการตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในครัวเรือนและแจกสารกำจัดลูกน้ำ และสร้างความรู้แก่ชุมชนด้านโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพวิถีไทย ….

เม.ย.
19

วันที่ 18 เมษายน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและลูกจ้าง รวมทั้งนักศึกษาฝึกงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ได้แสดงความเคารพและขอพรจากผู้อาวุโสในวงการสาธารณสุขนาหมื่น คือท่านชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอ และคุณศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว ผอ.รพสต.บ้านหลักหมื่น รวมทั้งปูชนียบุคคลด้านสุขภาพของพวกเราชาวสาธารณสุขนาหมื่นที่ได้เกษียณอายุราชการไปแ้ล้ว ได้แก่คุณแม่กุหลาบ รัตนะ และ คุณพี่สมคิด ปวนยา …

ต.ค.
29

                    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายธนพงษ์ เขื่อนธนะ ผอ.รพสต.เชียงคาน และนายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เชียงกลาง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนกว่า 40 คน จาก รพสต.เชียงคาน และ รพสต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานด้านอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาหวาย โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านพระครูวิเศษนันทศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนาหวาย และท่านพระครูสุปุญญานันท์ นักวิจัยด้านวัฒนธรรมของอำเภอนาหมื่น และได้มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสารวัตรอาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนบ้านนาหวาย โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ นายสุบรรณ ธนะปัด นายเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว, นายสุทัศน์ อินมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหวาย, นายสมคิด ปวนยา ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น), นางสาวจงลักษณ์ งึ้มนันใจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลนาหมื่น, นายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทนจาก สสอ.นาหมื่น, นางสาวสมิตา ใหม่ชุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด จาก อบต.นาทะนุง และนางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาหมื่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารและการลดการใช้สารปรุงรสในอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป…

ต.ค.
28

                     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ทีมงาน รพ.สต.นาทะนุง นำโดยนายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางอิศราภรณ์ อินต๊ะพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านน้ำกึ๋น ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสให้แก่เกษตรกร ที่บ้านน้ำกึ๋น หมูที่ 10 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการเจาะเลือดของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง รองลองมาคือระดับไม่ปลอดภัย..เป็นโจทย์ที่ต้องแสวงหาแนวร่วมในการส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันอันตรายและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่กันต่อไป…

   • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta