ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

EB14 ข้อ2_หนังสือแจ้งประกาศรายชื่อ ผลการประเมินดีเด่น ดีมาก รอบ1_2563 new

EB14 ข้อ2_สำเนาประกาศรายชื่อ ผลการประเมินดีเด่น ดีมาก รอบ1_2563 new

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น จ.น่าน รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563

EB12 ข้อ 2.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น ปี 63_10M

ประกาศ สสจ.น่าน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พกส.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาทะนุง แจ้ง 22 ก.ค.63

ประกาศ สสจ.น่าน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พกส.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาทะนุง 22 ก.ค.63

ประกาศ สสจ.น่าน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พกส.ทั่วไป ปี 2563

สสจ.น่าน ที่ 3858 ประกาศรับสมัคร พกส.สสจ.น่าน ลว.ที่ 3 ก.ค.63

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา คัดเลือก พกส._พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาทะนุง ปี 63