ITA2564 – EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

EB 4 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 4 ข้อ 1 – 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สสอ.ปีงบประมาณ 2564

EB 4 ข้อ 1 – 1.3 แผนการเงินการคลัง ประจำปี 2564

EB 4 ข้อ 1 – 1.4 คำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ

EB 4 ข้อ 1 – 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 4 ข้อ 2 – 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 4 ข้อ 2 – 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

EB 4 ข้อ 2 – 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 4 ข้อ 3 – 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB4 ข้อ 3 – 3.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB 4 ข้อ 3 – 3.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 4 ข้อ 3 – 3.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารกรณียังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4 ข้อ3 – 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ITA2564 – EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2563

EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2563

EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ธันวาคม 2563

EB5 ข้อ 2 สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563

EB5 ข้อ 2 สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563

EB5 ข้อ 2 สขร.1 เดือนธันวาคม 2563

EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ITA 2564 – EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 แบบ COSO ของ สสอ.นาหมื่น

EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ITA 2564 – EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

EB1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมู่ลผ่านเว็บไซต์

EB1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

EB1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ITA2563 – EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ธันวาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน มกราคม 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน มีนาคม 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน เมษายน 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤษภาคม 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน กรกฏาคม 2563-ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2563 – ไตรมาส

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนมกราคม 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนเมษายน 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2563 – ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนสิงหาคม 2563 – ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตุลาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( พฤศจิกายน 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ธันวาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( มกราคม 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( กุมภาพันธ์ 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( มีนาคม 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( เมษายน 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( พฤษภาคม 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (มิถุนายน 2563)

EB4 ข้อ 3.1 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (กรกฏาคม 2563) – ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 3.1 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (สิงหาคม 2563)-ไตรมาส4

EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

EB 4 ข้อ 3.3 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน-ไตรมาส 4

ITA2563- EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นกรอบแนวทางการดำเนินการ

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่นแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2563 สี

EB2 ส่วนที่ 1 (3.1.1-3.1.3)บันทึกข้อความแจ้งจัดสรรงบประมาณและขอเอนุญาตเผยแพร่

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3.1.5 คำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ

EB 2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 1

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 2

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 3

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6)ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 4

EB2 ส่วนที่ 1(3.1.6) ภาพถ่ายเผยแพร่แผน 5

EB2 ส่วนที่ 1ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ3(3.1.8) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3(3.1.9) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2562

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2562
EB2 ข้อ 3.2.1-3.2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 2563)

EB2 ข้อ 3.2.1-3.2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2563)

EB2 ข้อ 3.2.1-3.2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 2563)

EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(เดือน ตุลาคม 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ3(3.2.5) Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ส่วนที่ 2 ข้อ3 (3.2.6) วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 1.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านปีงบประมาณ 2563 = 78,600.-

EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดที่ 2.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน ปีงบประมาณ 2563 = 36,000.-

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 1

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ชุดที่ 2

ITA2563- EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 ข้อ 1 (1.2) โครงการจัดซื้อสูงสุดใน ไตรมาส 4

EB 3 ข้อ 1.1 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000.- ขึ้นไป

EB 3 ข้อ 1.2 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 – วงเงินสูงสุด

EB 3 ข้อ 1.3 หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้เผยแพร่ทาง Website -บอร์ด ปชส.หน่วยงาน

EB3 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 พันบาททางเวปไซต์และบอร์ด ปชส.ของ สสอ.นาหมื่น

EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 3 1.4.1 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.2 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.5 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ITA 2563 – EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 5 ข้อ 1 อนุมัติโครงการ

EB 5 ข้อ 2 โครงการ

EB 5 ข้อที่ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯระดับ (เพิ่มเติม)

EB 5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรม (เพิ่มเติม)

EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร

EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ITA2563 – EB.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 16 ข้อ 7 (7.1 – 7.3) รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4)

EB.16 ข้อ 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4)

EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน

EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

EB 16 ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานภายใน 15 วัน

EB 16 ข้อ 6 Print Screen หน้าจอระบบตอบสนอง

EB 16 ข้อ 7 (7.1 – 7.3) บันทึกข้อความสรุปรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน

EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

2.แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)

3.แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

4. แบบแจ้งผลต่อการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

1.แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

2.แบบคำร้องเรียน-ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์

3.แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน-ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

4.แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

EB14 ข้อ2_หนังสือแจ้งประกาศรายชื่อ ผลการประเมินดีเด่น ดีมาก รอบ1_2563 new

EB14 ข้อ2_สำเนาประกาศรายชื่อ ผลการประเมินดีเด่น ดีมาก รอบ1_2563 new