Archive for the ‘กลุ่มงาน’ Category

ม.ค.
25

ภาพนิ่ง1

22 มกราคม 2561 นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต รอง นพ.สสจ.น่าน นำทีมนิเทศงานจาก สสจ.น่าน ออกนิเทศกระบวนการวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ปี 2561 ของ คปสอ.นาหมื่น ให้การต้อนรับโดย นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์(สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น) และ พญ.เนตรสกาว ดำนุ้ย(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น) โดยในภาคเช้ารับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น และในภาคบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังที่ รพสต.บ้านหลักหมื่น

ม.ค.
25

ภาพนิ่ง2ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0136ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0137ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0168141044

1-12 มกราคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ปลัดอำภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ม.ค.
09

S__10698754 S__10698755

5 มกราคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัดประชุมบุคลากรทุกระดับในสังกัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้แสดงวิสัยทัศน์และสัญลักษณ์ “ชาวสาธารณสุขนาหมื่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ม.ค.
08

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ สสอ.นาหมื่น นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสอ.นาหมื่น

ม.ค.
08

หนังสือส่ง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ถึงหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด และแจ้งเวียนกลุ่มงานภายในองค์กร

หนังสือส่งและแจ้งเวียนภายใน เจตจำนงการบบริหารงานด้วยความสุจริต

ม.ค.
08

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ประกาศ สสอ.นาหมื่น เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ม.ค.
08

ระเบียบกองทุนสวัสดิการสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

พ.ศ. 2538

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ระเบียบกองทุนสวัสดิการสาธารณสุข อ.นาหมื่น แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10 วันที่ 5 มกราคม 2561  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta