วรพจน์ บุญเจริญ's page

มิ.ย.
15

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

EB14 ข้อ 2 ประกาศผู้มีผลการปฎิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบ1 ปีงบ2563

มิ.ย.
11

EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น2563

EB12 ข้อ1.2 บันทึกข้อความรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2563

EB12 ข้อ 2.1.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563

EB12 ข้อ 2.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB12 ข้อ 2.2.1 แผนการเงินการคลัง สสอ.นาหมื่น 2563

EB12 ข้อ 2.2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ2563

EB12 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี2563

EB12 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ2563

มิ.ย.
05

EB11 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB11 ข้อ1.2 การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2562 และเผยแพร่บนเวปไซต์

EB11 ข้อ 2.1_สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2562

EB11 ข้อ 2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ปี2562

EB11 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_ผลการดำเนินงานประสิทธิภาพสถานบริการสาธารณสุข

EB11 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงบประมาณ

พ.ค.
30

EB10 ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_1

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_2

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_3

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_4

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_5

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_6

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_7

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_8

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_9

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_10

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_11

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_12

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_13

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_14

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_15

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_16

EB10 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2563_17

EB10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์  • นายชวลิต รวมศิลป์
    รักษาราชการแทน
    สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta