"RotchaNa"'s page

ก.ค.
15

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนและสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ

พ.ค.
14

แบบคำขอกู้เงินกู้สามัญ
แบบคำขอกู้เงินสามัญ update สิงหาคม 2557

แบบคำขอกู้เงินกู้ฉุกเฉิน
แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน update สิงหาคม 2557

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสาธารณสุข

แบบคำขอซื้อหุ้นสวัสดิการ
แบบคำขอซื้อหุ้นสวัสดิการ

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นสวัสดิการ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นสวัสดิการ

แบบคำขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกองทุนสวัสดิการสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

แบบคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ
แบบคำขอลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสาธารณสุข อำเภอนาหมื่น

พ.ค.
14

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พ.ศ. 2558
1.ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สสจ.น่าน พ.ศ. 2558

ข้อกำหนดกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านว่าด้วยสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกและการจ่ายเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2558
2.ข้อกำหนดกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สสจ.น่าน พ.ศ.2558

มิ.ย.
05

แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา
1.แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม

มี.ค.
22

ขอให้ข้าราชการในสังกัด สสอ.นาหมื่นทุกท่านเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและช่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูล บัญชีธนาคาร กบข./กสจ. สมาชิกสหกรณ์และรายการลดหย่อนภาษี เพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือน เพื่อส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านภายในวันที่ 27 มีนาคม 2556 แล้วแจ้งส่งข้อมูลที่งานธุรการ สสอ.นาหมื่น (รจนา ธิเขียว) ด่วนนน ..ด้วยค่ะ…รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างค่ะ…เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านค่ะ

รายละเอียดโครงการจ่ายตรงเงินเดือน 2556

ธ.ค.
17

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22/2555 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้สมาชิกเลือกวิธีการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 ดังนี้ (เลือกได้เพียง 1 วิธีเท่านั้น)
1. โอนเงินปันผลเต็มจำนวนซื้อทุนเรือนหุ้น(สหกรณ์เพิ่มหุ้นให้ร้อยละ 0.25) โอนเฉลี่ยคืนฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2. โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3. รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนที่หน่วยงานสมาชิกสังกัด
สมาชิกที่มีความประสงค์จะเลือกวิธีข้อ 1 หรือวิธีข้อ 2 (เลือกได้ 1 วิธี) ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม (ใสไว้ในล๊อกเกอร์ของแต่ละสถานบริการแล้ว) หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และดำเนินการส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่ดำเนินการให้..

1810-2555

พ.ย.
08

ตามข้อบังคับกองทุนฯ พ.ศ. 2555 ที่อ้างถึง กำหนดให้สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินจากอัตราเงินเดือนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ให้กองทุนฯ ได้ ให้สมาชิกนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราปีละ 1,500 บาท (เดือนละ 5 ศพ ๆ ละ 25 บาท เดือนละ 125 บาท) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปีนั้น
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการของท่านได้แจ้งให้สมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ประจำปี 2556 ด้วยเงินสด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาน่าน ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน” เลขที่บัญชี 050911398936 พร้อมที้งส่งสำเนาใบโอนเพื่อแจ้งให้กองทุนทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 (กรณีให้สสอ.นาหมื่นนรวบรวมส่งเป็นเงินสดให้แจ้งรายชื่อแนบมาพร้อมเงินสดด้วย)  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta