"RotchaNa"'s page

พ.ค.
11

ก.ค.
15

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนและสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ

พ.ค.
14

แบบคำขอกู้เงินกู้สามัญ
แบบคำขอกู้เงินสามัญ update สิงหาคม 2557

แบบคำขอกู้เงินกู้ฉุกเฉิน
แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน update สิงหาคม 2557

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสาธารณสุข

แบบคำขอซื้อหุ้นสวัสดิการ
แบบคำขอซื้อหุ้นสวัสดิการ

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นสวัสดิการ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นสวัสดิการ

แบบคำขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
แบบคำขอรับเงินสวัสดิกองทุนสวัสดิการสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

แบบคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ
แบบคำขอลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสาธารณสุข อำเภอนาหมื่น

พ.ค.
14

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พ.ศ. 2558
1.ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สสจ.น่าน พ.ศ. 2558

ข้อกำหนดกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านว่าด้วยสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกและการจ่ายเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2558
2.ข้อกำหนดกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สสจ.น่าน พ.ศ.2558

มิ.ย.
05

แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา
1.แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta