chaowalit's page

มี.ค.
07

  แจ้งสถานบริการทั้ง 2 แห่ง ให้ส่งเอกสารผลการตรวจสภาพให้ สสอ.นาหมื่น ก่อนวันที่ 5 เม.ย.55 รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/317-2555.pdf

มี.ค.
07

   ขอเชิญผู้บริหารทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอนาหมื่น เพื่อหารือการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอนาหมื่น ปี 55 และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนา อสม.ตามโครงการพัฒนา รพ.สต.ปี 55 ในวันที่ 12 มี.ค.55 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

มี.ค.
05

หนังสือสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ อ.นาหมื่น รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/200-2555.pdf

มี.ค.
05

    สถานบริการที่ถูกระงับการจ่ายรอบที่ 2 (Pending) จากการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มของ สปสช.เดือน ต.ค.- ธ.ค.54 และวิธีการยื่นอุทธรณ์ข้อมูล โดยให้ยื่นอุทธรณ์ก่อนวันที่ 31 มี.ค.55  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/Pending 2.pdf   และ  http://edoc.sasuknamuen.net/download/appealing.pdf

ก.พ.
27

         ด้วยทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้สำหรับ Data Center ให้มีความเร็วและแบนด์วิธ ที่สูงขึ้น    ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนหมายเลข IP address ไปด้วย จึงขอแจ้งให้ผู้ดูแลระบบข้อมูล 21 แฟ้ม ในโปรแกรม HosXP_PCU ของทุกสถานบริการ ทำการเปลี่ยนหมายเลข IP address ใน Data set  ของโปรแกรม HosXP_PCU ดังนี้
1. จากหมายเลข 203.157.198.12 เป็น 203.113.120.155 (เข้าไปเปลี่ยนใน System setting ของโปรแกรม HosXP และ HosXP-PCU)
2. ในระบบ web Report จาก URL= 203.157.198.13:9999 เป็น URL=203.113.120.156:9999 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ก.พ.
27

  เงินโอนชดเชยค่าบริการทางการแพทย์งานวางแผนครอบครัว ปีงบ 53  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/264-2555.pdf

ก.พ.
27

  สสจ.น่าน ให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลการปรับฐานเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ และส่งข้อมูลให้ สสอ.นาหมื่น ก่อนวันที่ 29 ก.พ.55 โดยให้ทุกแห่งศึกษารายละเอียดหนังสือแจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของ ปี 53 – 54  จากเอกสารใน Winscp กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน ใน floder ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิว31 และ Download หนังสือที่เกี่ยวข้องได้จาก   http://edoc.sasuknamuen.net/download/319-2555.pdf    http://edoc.sasuknamuen.net/download/educational background 09-53.pdf   http://edoc.sasuknamuen.net/download/educational background 01-54.pdf  http://edoc.sasuknamuen.net/download/educational background 05-54.pdf

   เอกสารมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งทางราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ ก.พ. ปี 51  มีดังนี้http://edoc.sasuknamuen.net/download/public health technocrat.pdf

http://edoc.sasuknamuen.net/download/vocation nurse.pdf   

http://edoc.sasuknamuen.net/download/public health officer.pdf 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/dental health officer.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta