chaowalit's page

เม.ย.
02

คำสั่ง OT จนท.ปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2555 ฉบับแก้ไข โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ส่งไปให้สถานบริการก่อนหน้านี้ แต่ให้ใช้เลขที่คำสั่งเดิม รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/OT April 55.pdf

เม.ย.
02

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2555  รายละเอียด Download ได้จาก Website http://wwwnno.moph.go.th/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1961&forum=8&post_id=2324#forumpost2324

เม.ย.
02

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระบบกลาง (Admissions) ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียด Download ได้ทาง Website   http://wwwnno.moph.go.th/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1932&forum=8&post_id=2295#forumpost2295

มี.ค.
29

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน EMS ทุกสถานบริการ ร่วมซ้อมแผนอุบัติภัย อุบัติเหตุ วันที่ 30 มี.ค.55  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลนาหมื่น รายละเอียดของกำหนดการซ้อมแผน Download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/427-2555.pdf

มี.ค.
28

แจ้งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่   0597/2555 ลงวันที่ 16 มี.ค.55 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/authorize 55.pdf

มี.ค.
28

กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติจังหวัดน่าน ปี 55  วันที่ 30 มี.ค.55  รายละเอียด Download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/volunteer.pdf

มี.ค.
28

ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม ทุกสถานบริการ ประชุมชี้แจงระบบข้อมูล การ Key ข้อมูลรหัสหัตถการและการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม ในวันที่ 29 มี.ค.55 ณ ห้องประชุม สสจ.น่าน โดยให้นำ Notebook  ทีมีโปรแกรม HosXP_PCU พร้อมปลั๊กพ่วงไปในวันที่ประชุมด้วย  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/489-2555.pdf

มี.ค.
16

   ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.น่าน  ปี 2555  อย่างไม่เป็นทางการ  ปรากฏว่า ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ หมายเลข  2 ได้ 114,821 คะแนน  อันดับที่ 2  คือ นายพิชิต โมกศรี  หมายเลข 1 ได้ 107,687 คะแนน  คะแนนของผู้สมัครทั้ง 2  คน  ห่างกัน 7,134 คะแนน   ซึ่งจังหวัดน่าน มี หน่วยเลือกตั้ง รวม 919  หน่วยเลือกตั้ง จาก 15 อำเภอ   มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 369,972 คน  และเมื่อ กกต.กลาง รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว  นายนรินทร์ เหล่าอารยะ จะได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นสมัย ที่ 3

มี.ค.
14

     ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.หลักหมื่น / สสช.น้ำเลา / รพ.สต.ปิงหลวง / รพ.สต.เมืองลี ส่งข้อมูลสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ตั้งแต่เดือน ต.ค.54 – ก.พ.55 โดยให้ใช้ตัวอย่าง สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ รพ.สต.นาทะนุง (ที่คุณนนทชาส่งมาให้ สสอ. ) ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ส่งให้ทาง Email ของ ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบทุกสถานบริการแล้ว และขอให้ทุกท่าน ส่งมาให้ สสอ.ก่อนวันที่ 16 มี.ค.55 เพื่อจะนำข้อมูลมาสรุปภาพรวมของอำเภอครับ

มี.ค.
08

รายละเอียดกำหนดการจัดงานทำบุญที่ว่าการอำเภอนาหมื่น วันที่ 17 – 18 มี.ค.55 รายละเอียด Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/merit.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta