chaowalit's page

พ.ย.
29

     เอกสาร ICD10 รหัสโรค รหัสการให้วัคซีน การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ การคลอด จากการอบรม สสอ.นาหมื่น วันที่ 29 พ.ย.54 รายละเอียดเอกสาร Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/ICD10 EPI Sa.pdf

http://edoc.sasuknamuen.net/download/ICD10 EPI ิBron.pdf

http://edoc.sasuknamuen.net/download/ICD10 Disease Sa.pdf

พ.ย.
17

   ตามคำสั่ง สสจ.น่าน ที่ 381/2554  เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน นพ.สสจ.น่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สสจ.น่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ อำเภอนาหมื่น  อำเภอนาน้อยและอำเภอเวียงสา นพ.สสจ.น่าน ได้มอบหมายให้คุณเยาวลักษณ์  อนุรักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1861-2554.pdf

พ.ย.
14

 หนังสือแจ้งการโอนเงินในโครงการ ฯ ให้สถานบริการทุกแห่ง  โดย รพ.สต.ได้รับโอนแห่งละ 20,000 บาท /สสช.น้ำเลา  รับโอนจำนวน  7,000 บาท  ข้อมูลเพิ่มเติมการโอนเงินดังกล่าว Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/1815-2554.pdf

พ.ย.
09

     ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1  แห่ง ที่สถานีอนามัยตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 -17 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดของประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารสอบราคาการจ้างก่อสร้างดังกล่าว Download ได้จาก 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/141-2554.pdf

ต.ค.
31

    ขอเชิญพยาบาลทุกท่านที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว เข้าไปสมัครและสามารถDowlnload เอกสารได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/nurse.pdf  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta