chaowalit's page

มิ.ย.
19

EB 20 ข้อ 1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

EB 20 ข้อ 1.3 รูปการประชุมฯ ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 20 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 20 ข้อ 3.1 ปก สารบัญคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.2 เอกสารคู่มือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ

EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 20 ข้อ 6 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

มิ.ย.
18

EB25 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันฯ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB 25 ข้อ 2.1 – 2.3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงของ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB25 ข้อ 3.2 ภาพการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ สสอ.นาหมื่น

มิ.ย.
18

EB 23 ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 23 ข้อ 1.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร ขออนุมัติแผนการป้องกัน ฯ

EB 23 ข้อ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 1.5 แบบติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 2 บันทึกข้อความขออญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์ สสอ.

EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.

มิ.ย.
18

EB 22 ข้อ 1.1 โครงการป้องกันผลประโยชน์ ฯและแผนงานกิจกรรม ปีงบ 63

EB 22 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 22 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุม EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 3 รูปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 22 ข้อ 4.1 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ฯ

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 22 ข้อ 5.1 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

มิ.ย.
11

EB9 ข้อ1.1 ผู้บริหารองค์กร สสอ.นาหมื่น ปี 63 EB9 ข้อ1.2 นโยบายผู้บริหาร สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9 ข้อ1.3.3 กรอบโครงสร้าง สสอ นาหมื่นจากกระทรวง ปี 63 EB9 ข้อ1.3.1กรอบโครงสร้างอัตรากำลัง จนท สสอ นาหมื่น 63 EB9 ข้อ1.3 โครงสร้างบริหารงานภายใน สสอ.ปี 63 EB9 ข้อ1.3.2โครงสร้างบริหารและหัวหน้ากลุ่มงานใน สสอ.ปี 63 EB9 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมาย 63

EB9 ข้อ1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สสอ นาหมื่น

EB9 ข้อ1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

EB9 ข้อ1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

EB9 ข้อ1.7.1 ประมวลจิยธรรมข้าราชการ

EB9 ข้อ1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

EB9 ข้อ1.9 ข้อบังคับ สนง.ปลัด ฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป

EB9 ข้อ1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สนง.ปลัดกระทรวง

EB9 ข้อ1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) EB9.ข้อ 1.10 คกก จริยธรรมประเทศ

EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สสอ.นาหมื่น ปี 63

แผนปฏบัติการด้านสาธารณสุข ปี 63 สสช.บ้านน้ำเลา อ.นาหมื่น

แผนปฏบัติการด้านสาธารณสุข ปี 63 รพสต.บ้านหลักหมื่น อ.นาหมื่น

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 63 รพ.สต.นาทะนุง อ.นาหมื่น

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 63 รพ.สต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 63 รพ.สต.เมืองลี อ.นาหมื่น

EB9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9.ข้อ 4.1 แผนการเงินการคลัง(จัดซื้อ จัดจ้าง)สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9.ข้อ 4.2 การติดตามแผนการใช้จ่าย สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9 ข้อ 4.3 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯและกิจกรรมอนุมัติปีงบ 63 pdf

EB9.ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนแก้ไข คู่มือการร้องเรียน สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9.ข้อ 5.1คำสั่งศูนย์ร้องเรียน สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9.ข้อ 6 แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 63

EB 9 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

EB 9 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน

EB 9 ข้อ 7.1.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB9 ข้อ 7.2 แผนการเงินการคลัง(จัดซื้อ จัดจ้าง)สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9.ข้อ 7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนชื้อจ้าง สสอ.นาหมื่น ต ค-ก พ 63

EB9.ข้อ 7.4 ประกาศ สป.แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

EB9.ข้อ 8.1 คู่มือการใช้รถราชการ สสอ นาหมื่น ปี 63

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนตุลาคม 2563

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนมกราคม 2563

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนเมษายน 2563

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

EB 9 ข้อ 7.5 สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563

EB9.ข้อ 8 มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB 9 ข้อ 1 (8) คู่มือในการใช้รถราชการ

EB9 ข้อ 9 มาตราฐาน ขั้นตอน ภารกิจการให้บริการประชาชนฯ ปี 63

EB9 ข้อ 9.1 ภารกิจให้บริการประชาชน

EB9 ข้อ 2 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB9 Flowchart การเงิน สสอ.นาหมื่น

Flow Chart งานพัสดุ

Flow chart งานวิชาการ สสอ.นาหมื่น

Flow chart งานธุรการ

Flow chart 3 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-payment

Flow chart 2 งาน NCD

Flow chart 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์

EB9.2 Capture จากเว็บไซต์ สสอ.นาหมื่น ปี 63  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta