ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 1 เมษายน 2563

EB14 ข้อ2_หนังสือแจ้งประกาศรายชื่อ ผลการประเมินดีเด่น ดีมาก รอบ1_2563 new

EB14 ข้อ2_สำเนาประกาศรายชื่อ ผลการประเมินดีเด่น ดีมาก รอบ1_2563 new

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น จ.น่าน รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563

EB12 ข้อ 2.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น ปี 63_10M

ประกาศ สสจ.น่าน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พกส.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาทะนุง แจ้ง 22 ก.ค.63

ประกาศ สสจ.น่าน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พกส.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาทะนุง 22 ก.ค.63

ประกาศ สสจ.น่าน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พกส.ทั่วไป ปี 2563

สสจ.น่าน ที่ 3858 ประกาศรับสมัคร พกส.สสจ.น่าน ลว.ที่ 3 ก.ค.63

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา คัดเลือก พกส._พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาทะนุง ปี 63

ITA 2563-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 ข้อ 1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

EB 20 ข้อ 1.3 รูปการประชุมฯ ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 20 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 20 ข้อ 3.1 ปก สารบัญคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.2 เอกสารคู่มือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ

EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 20 ข้อ 6 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

ITA 2563-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันฯ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB 25 ข้อ 2.1 – 2.3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงของ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB25 ข้อ 3.2 ภาพการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ สสอ.นาหมื่น

ITA 2563-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 ข้อ 1 รายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 24 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต สสอ.นาหมื่น ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 3 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 3.2 print Screen จากเว็บไซส์ ไตรมาส 3

ITA 2563- EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 23 ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 23 ข้อ 1.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร ขออนุมัติแผนการป้องกัน ฯ

EB 23 ข้อ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 1.5 แบบติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 2 บันทึกข้อความขออญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์ สสอ.

EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.

ITA 2563-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22 ข้อ 1.1 โครงการป้องกันผลประโยชน์ ฯและแผนงานกิจกรรม ปีงบ 63

EB 22 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 22 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุม EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 3 รูปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 22 ข้อ 4.1 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ฯ

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 22 ข้อ 5.1 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

ITA 2563-EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB19 ข้อ 2 ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.นาหมื่น

EB19 ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม

EB19 ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม

EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ