chaowalit's page

มิ.ย.
19

EB 20 ข้อ 1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

EB 20 ข้อ 1.3 รูปการประชุมฯ ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 20 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 20 ข้อ 3.1 ปก สารบัญคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.2 เอกสารคู่มือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ

EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 20 ข้อ 6 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

มิ.ย.
18

EB25 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันฯ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB 25 ข้อ 2.1 – 2.3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงของ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB25 ข้อ 3.2 ภาพการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ สสอ.นาหมื่น

มิ.ย.
18

EB 23 ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 23 ข้อ 1.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร ขออนุมัติแผนการป้องกัน ฯ

EB 23 ข้อ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 1.5 แบบติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 2 บันทึกข้อความขออญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์ สสอ.

EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.

มิ.ย.
18

EB 22 ข้อ 1.1 โครงการป้องกันผลประโยชน์ ฯและแผนงานกิจกรรม ปีงบ 63

EB 22 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 22 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุม EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 3 รูปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 22 ข้อ 4.1 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ฯ

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 22 ข้อ 5.1 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.  • นายชวลิต รวมศิลป์
    รักษาราชการแทน
    สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta