สสจ.น่าน ประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2556

Title: สสจ.น่าน ประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2556
Location: อำเภอนาหมื่น
Description: สสจ.น่าน ออกประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556 อำเภอนาหมื่น ในวันที่ 31 กค 2556
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-31
End Time: 16:30

ประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6

Title: ประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6
Location: ณ.ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Description: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญประชุมโครงการจัดการความรู้สู่ DHS ครั้งที่ 6 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ.ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
– แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประชุมดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นายนนทชา มานะวิสาร
2 นายถนัด ทองเบี้ย
3 นางนุชจีรา สุทธิ
4 นางจามจุรี เข็มทอง
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-18
End Time: 17:00

ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน

Title: ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน
Location: ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: สสจ น่าน ขอเชิญ สสอ.ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน เวลา 09.00 – 16.00 น.
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-25
End Time: 16:00

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์

Title: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์
Location: โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
Description: ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ในวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556 ณ.โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยการเจริญพันธุ์อำเภอละ 2 คนเข้าร่วมประชุม
Start Date: 2013-07-15
Start Time: 08:30
End Date: 2013-07-17
End Time: 16:30

การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Title: การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
Location: ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Description: สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดน่านขอเชิญสาธารณสุขอำเภอและและผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในวันที่ 5 กรกฏาคม 2556ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-05
End Time: 16:30

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว

Title: การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
Location: สสอ.นาหมื่น
Description: ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จะออกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อำเภอนาหมื่นในวันที่ 8 กรกฏาคม 2556
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-08
End Time: 16:30

การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ

Title: การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
Location: ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เชิญสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2556 โดยผู้นิเทศเขตพื้นที่เครือข่ายบริกรที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน ในโอกาสการตรวจราชการฯ จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556
Start Time: 08:30
Date: 2013-06-28
End Time: 16:30

การประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

Title: การประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
Location: บ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
Description: อำเภอนาหมื่นส่งบ้านป่าเป้าเข้ารับการคัดเลือกประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด คณะกรรมการจะมาดำเนินการประกวดในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ.ที่ทำการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
Start Time: 09:30
Date: 2013-06-11
End Time: 12:00

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

Title: ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
Location: โรงพยาบาลน่าน
Description: ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว โรงพยาบาลน่าน เชิญกลุ่มเป้าหมาย
1 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพๆ 2 คน ( อปท.1 คน / สถานบริการสาธารณสุข 1 คน )
2 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพในสาธารณสุขอำเภอ 1 คน
Start Time: 08:30
Date: 2013-05-30
End Time: 16:30