ITA2564 – EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

EB 4 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 4 ข้อ 1 – 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สสอ.ปีงบประมาณ 2564

EB 4 ข้อ 1 – 1.3 แผนการเงินการคลัง ประจำปี 2564

EB 4 ข้อ 1 – 1.4 คำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ

EB 4 ข้อ 1 – 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 4 ข้อ 2 – 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 4 ข้อ 2 – 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

EB 4 ข้อ 2 – 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 4 ข้อ 3 – 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB4 ข้อ 3 – 3.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB 4 ข้อ 3 – 3.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 4 ข้อ 3 – 3.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารกรณียังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4 ข้อ3 – 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Leave a Comment