ITA2563 – EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ธันวาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน มกราคม 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน มีนาคม 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน เมษายน 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน พฤษภาคม 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2563

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน กรกฏาคม 2563-ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2563 – ไตรมาส

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนมกราคม 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนเมษายน 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2563 – ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนสิงหาคม 2563 – ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตุลาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( พฤศจิกายน 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ธันวาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( มกราคม 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( กุมภาพันธ์ 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( มีนาคม 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( เมษายน 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( พฤษภาคม 2563)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (มิถุนายน 2563)

EB4 ข้อ 3.1 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (กรกฏาคม 2563) – ไตรมาส 4

EB4 ข้อ 3.1 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (สิงหาคม 2563)-ไตรมาส4

EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

EB 4 ข้อ 3.3 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน-ไตรมาส 4

Leave a Comment