ก.ย.
01

EB3 ข้อ 1 (1.2) โครงการจัดซื้อสูงสุดใน ไตรมาส 4

EB 3 ข้อ 1.1 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000.- ขึ้นไป

EB 3 ข้อ 1.2 หลักฐานประกอบ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 – วงเงินสูงสุด

EB 3 ข้อ 1.3 หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท ให้เผยแพร่ทาง Website -บอร์ด ปชส.หน่วยงาน

EB3 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 พันบาททางเวปไซต์และบอร์ด ปชส.ของ สสอ.นาหมื่น

EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 3 ข้อ 1.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB 3 1.4.1 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.2 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน EB 3 1.4.5 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Add reply  • นายชวลิต รวมศิลป์
    รักษาราชการแทน
    สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta