ITA2563 – EB.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 16 ข้อ 7 (7.1 – 7.3) รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4)

EB.16 ข้อ 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4)

EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน

EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

EB 16 ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานภายใน 15 วัน

EB 16 ข้อ 6 Print Screen หน้าจอระบบตอบสนอง

EB 16 ข้อ 7 (7.1 – 7.3) บันทึกข้อความสรุปรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน

EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

2.แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)

3.แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

4. แบบแจ้งผลต่อการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

1.แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

2.แบบคำร้องเรียน-ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์

3.แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน-ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

4.แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

Leave a Comment