ITA 2563-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20 ข้อ 1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

EB 20 ข้อ 1.3 รูปการประชุมฯ ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 20 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 20 ข้อ 3.1 ปก สารบัญคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.2 เอกสารคู่มือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ

EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 20 ข้อ 6 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

Leave a Comment