มิ.ย.
19

EB 20 ข้อ 1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม

EB 20 ข้อ 1.3 รูปการประชุมฯ ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 20 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 20 ข้อ 3.1 ปก สารบัญคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.2 เอกสารคู่มือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น (Coso)

EB 20 ข้อ 3.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ

EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 20 ข้อ 6 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

Add reply  • นายชวลิต รวมศิลป์
    รักษาราชการแทน
    สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta