มิ.ย.
18

EB25 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันฯ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB 25 ข้อ 2.1 – 2.3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงของ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB25 ข้อ 3.2 ภาพการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ สสอ.นาหมื่น

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta