ITA 2563-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันฯ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB 25 ข้อ 2.1 – 2.3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงของ สสอ.นาหมื่น ปี 63

EB25 ข้อ 3.2 ภาพการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม สสอ.นาหมื่น

EB25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ สสอ.นาหมื่น

Leave a Comment