ITA 2563-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 ข้อ 1 รายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 24 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต สสอ.นาหมื่น ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 3 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb ไตรมาส 3

EB 24 ข้อ 3.2 print Screen จากเว็บไซส์ ไตรมาส 3

Leave a Comment