มิ.ย.
18

EB 23 ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 23 ข้อ 1.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร ขออนุมัติแผนการป้องกัน ฯ

EB 23 ข้อ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB 23 ข้อ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 1.5 แบบติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปี 63

EB 23 ข้อ 2 บันทึกข้อความขออญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์ สสอ.

EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta