มิ.ย.
18

EB 22 ข้อ 1.1 โครงการป้องกันผลประโยชน์ ฯและแผนงานกิจกรรม ปีงบ 63

EB 22 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ

EB 22 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุม EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 3 รูปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ของ จนท.ในสังกัด ปี 63

EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 22 ข้อ 4.1 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ฯ

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.

EB 22 ข้อ 5.1 print screen จากเว็บไซต์ สสอ.

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta