ITA 2563-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม

EB 7 ข้อ 2 โครงการ

EB 7 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม รายชื่อ สรุปผล

EB 7 ข้อ 4 ภาพกิจกรรม

EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร

EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Leave a Comment