ITA 2563-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจชองหน่วยงานหรือไม่

EB 6 ขัอ 1 ขออนุมัติดำเนินงานกิจกรรม

EB 6 ข้อ 2 โครงการ

EB 6 ข้อ 3 รายงานการประชุม

EB 6 ข้อ 4 หนังสือเชิญ

EB 6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Leave a Comment