ITA 2563-EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB19 ข้อ 2 ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.นาหมื่น

EB19 ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม

EB19 ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม

EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Leave a Comment