ITA2563 – EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB.26 ข้อ 1 กระบวนการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือ อสม.

EB.26 ข้อ 2 รูปภาพการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิของ อสม

EB.26 ข้อ 3 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB.26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Leave a Comment