ITA2563-EB 21 .หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่กอรบป้องกันผลประโยชน์ pdf

EB21 ข้อ 2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาหมื่น pdf

EB21 ข้อ 2.1 ประกาศ สสอ.มาตราการป้องกันการทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf

EB21 ข้อ 3 หลักฐานการแจ้งเวียนแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf

EB21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินการให้ สสอ.รับทราบ pdf

EB21 ข้อ 5 Print screen Capture จากเว็บไซต์ สสอ.นาหมื่น

Leave a Comment