ITA2563-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ

EB17 ข้อ 2 ประกาศ สสอ.นาหมื่น ป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 2.1 ประกาศเกณฑ์จริยธรม

EB17 ข้อ 2.2 มาตรการการเบิกจ่ายยา

EB17 ข้อ 2.3 วินัยเจ้าหน้าที่

EB17 ข้อ 2.4 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 2561 (6เดือน)

EB17 ข้อ 3 หลักฐานการแจ้งเวียนและนำขี้นเว็บไซต์ สสอ

EB17.5 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.นาหมื่น

EB17 ข้อ 4 บันทึกรับทราบ กำกับติดตามรับสินบน สสอ.

EB17 ข้อ 6 Capture จากเว็บไซต์ สสอ.

Leave a Comment