ITA EB11 การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (2563)

EB11 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB11 ข้อ1.2 การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2562 และเผยแพร่บนเวปไซต์

EB11 ข้อ 2.1_สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2562

EB11 ข้อ 2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ปี2562

EB11 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_ผลการดำเนินงานประสิทธิภาพสถานบริการสาธารณสุข

EB11 ข้อ 3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงบประมาณ

Leave a Comment