แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์

1.แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

2.แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)
2.แบบคำร้องเรียน-ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์

3. แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
3.แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน-ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

4. แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4.แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

Leave a Comment