ก.พ.
22

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ขออภัยที่ยังไม่สามารถแนบไฟล์สำเนาประกาศฯ เนื่องจากเวปไซต์มีปัญหาในการอัพโหลดไฟล์)

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตาม รายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

 • ลำดับที่ 1 นางสาวนฤมล  ปินตาเขียว     ผู้ได้รับการเลือกสรร
 • ลำดับที่ 2 นาวรพจน์  บุญเจริญ            สำรอง 1 
 • ลำดับที่ 3 นายเจษฎา  จิตอารี              สำรอง 2
 • ลำดับที่ 4 นางสาวประวีณา  หน่อทอง     สำรอง 3
 • ลำดับที่ 5 นางสาวจิระพร  ยอดสอน       สำรอง 4
 • ลำดับที่ 6 นางพูนสิริ  แก้วชมภู            สำรอง 5
 • ลำดับที่ 7 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่นคำ       สำรอง 6

บัญชีรายชื่อนี้ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

 1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันจันทร์    ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ  วันที่ 2๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

** สามาถเขาไปดูสำเนาประกาศฯ ได้ทางเพจ facebook ชื่อเพจ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น”

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-212717146129342/?ref=bookmarks

และเพจ “สสอ.นาหมื่น”

https://www.facebook.com/groups/sso.namuen/2750937248317434/?comment_id=2751500314927794&notif_id=1582325851919875&notif_t=group_comment

Add reply • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
  สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • หมวดหมู่

 • Meta