ธ.ค.
10

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงายผู้บริหารทราบ เดือน ตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ เดือน พฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

EB4 ข้อ 2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 เดือนตุลาคม 2562)

EB4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562)

EB4 ข้อ 3.2 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 3.3 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta