ITA 2563 – EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB1 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.นาหมื่น ปีงบประมาณ 2562

EB1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 1 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 1 ข้อ 3.3 Print Screen จากระบบ Web site ของหน่วยงาน

EB1 ข้อ 3.4 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Website ของหน่วยงานในระบบ MITAS

Leave a Comment