ต.ค.
24

23 ตุลาคม 2562 นายสมคิด ปวนยา ประธานอนุกรรมการ พชอ.นาหมื่น จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พชอ.นาหมื่น (กองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน) โดยแจ้งรายรับ-จ่ายเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากจำนวน 88,740.71 บาท ได้หารือและมีมติในการพิจารณาวงเงินช่วยเหลือสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนจากการเจ็บป่วยในพื้นที่ และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 1 ราย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเก้าอี้สุขา ให้กับผู้ป่วย โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมสร้างเตียงที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง รพสต. และ อสม. ติดตามเยี่ยมบ้านและบริการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง และได้มีมติในการจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุน พชอ.นาหมื่น ร่วมกับ อบต.นาทะนุง ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562

ข่าวกองทุน พชอ.

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta