ต.ค.
22

22 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2563 ของ คปสอ.นาหมื่น และหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่ง ของอำเภอนาหมื่น ในประเด็นที่จะดำเนินงานพัฒนา 4 Excellence ตาม 13 ประเด็นมุ่งเน้น 15 ประเด็นที่ควรพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน และประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่อำเภอ ได้มอบหมายประเด็นงานแก่ Project Manager ระดับอำเภอและทีมงานในการจัดทำแผนฯ เพื่อนำเสนอและพิจารณาก่อนรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการระดับอำเภอและตำบลให้สอดคล้องกัน ก่อนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามเห็นชอบและอนุมัติตามกำหนด

ประชุมทำแผน63

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta