EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 บันทึกขอกำหนดมาตรการการตรวจสอบ ฯ จนท. -จัดประชุมชี้แจง-ประกาศ ศสอ.และกรอบมาตรการ ฯ

EB25.1 ประกาศ และกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น

EB25.1 บันทึกเสนอคำสั่งการ สสอ.นาหมื่น 62

EB25.1 คำสั่ง สสอ.นาหมื่นแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ ปี 62

EB25.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข สสอ.นาหมื่น

EB25.2 คู่มือปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม สสอ.นาหมื่น

EB25.3 ภาพประชุมชี้แจง และติดตาม มาตรการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น 62

EB25.3 รายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.ฯ 5 ส.ค.62

EB25.3 สรุปการประชุมชี้แจงฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท. สสอ.นาหมื่น 5 ส.ค.62

EB25.4 แจ้งเวียนให้ จนท.สสอ.นาหมื่นถือปฏิบัติ

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 1 เรื่องร้องเรียน สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 1 การควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 2 งานวิชาการ สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขนาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 2 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-payment สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 3 แนวทางปฏิบัติงานทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก อ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 3 งาน NCD สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart งานการเงิน สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 3 วิธีการควบคุมไข้เลือดออก อ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart งานธุรการ สสอ.นาหมื่น

EB25.Flow chart กลุ่ม 3 ผังปฏิบัติการการตรวจและให้คำแนะนำการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart งานพัสดุ สสอ.นาหมื่น

EB25.5 บันทึกรับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน สสอ.นาหมื่น

EB25 หนังสือเรียน นพ.สสจ.แจ้งผลประเมินการควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25 แบบ ปค. 4 ประเมินการควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB 25 รายงานผลควบคุมภายใน ปค 5 สสอ.นาหมื่น ปี 62 รอบ 12 เดือน

EB25.2 บันทึกขออนุมัติปรับปรุง Flow chart การปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ ควบคุมเก็บรักษายา สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดเก็บรายได้ UC สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดเก็บรายได้สิทธิ UC สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดเก็บรายได้สิทธิจ่ายตรง สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดซื้อยาด้วยเงินบำรุง สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่จัดซื้อวัสดุเงินนอกงบประมาณ สสอ.นาหมื่น

EB25.6 แบบขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ สสอ.นาหมื่น 3 รายการ

EB25.6 เผยแพร่หน้าเวปไซต์ -กลุ่มไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ สสอ.นาหมื่น

EB 25 คำสั่ง คปสอ แต่งตั้งกรรมการพัฒนาฯ เครือข่ายสุขภาพนาหมื่น ปี 62

 

Leave a Comment